Ustawa z 6.5.2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1087) umożliwia ministrowi finansów wyznaczenie w rozporządzeniu „podmiotu wyznaczonego” do świadczenia usług z zakresu projektowania, budowy, rozwoju, wdrożenia, utrzymania lub wsparcia urządzeń i elementów Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (dalej: SPOE KAS).

Na tej podstawie minister finansów w projekcie rozporządzenia w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi w zakresie rozwoju i wsparcia elementów Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS – wyznaczył Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie do świadczenia usług z zakresu rozwoju i wsparcia elementów systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 13hb ust. 1bb ustawy z 21.3.1985 r. o drogach publicznych, obejmujących: 1) moduł przetwarzania danych strumieniowych, 2) moduł wirtualnych bramownic, 3) moduł map, 4) element systemu odpowiedzialny za proces naliczania opłaty elektronicznej.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.