W dniu 8.7.2021 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, zgodnie z którą znowelizowana zostanie ustawa o PIP przez dodanie po art. 52 art. 52a w brzmieniu: „Art. 52a. Inspektorowi pracy zatrudnionemu w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku określonym w art. 38 ust. 2 przez okres nie krótszy niż 10 lat przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni roboczych.” Zgodnie z art.  2 tej ustawy, zmiana dla inspektorów pracy ma wejść w życie 1.1.2022 r.

Dla kogo dodatkowe dni urlopu

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o PIP pracownikami wykonującymi czynności kontrolne są inspektorzy pracy zatrudnieni na stanowiskach: 

  • nadinspektora pracy – kierownika oddziału; 
  • nadinspektora pracy; 
  • starszego inspektora pracy – głównego specjalisty; 
  • starszego inspektora pracy – specjalisty; 
  • starszego inspektora pracy; 
  • inspektora pracy; 
  • młodszego inspektora pracy. 

To wskazane w art. 38 ust. 2 osoby, będą mogły, o ile ustawa w takim brzmieniu zostanie przyjęta przez Senat, będą mogły skorzystać z dodatkowych dni wolnych, będzie z nich można skorzystać po raz pierwszy w przyszłym roku kalendarzowym. Obecnie, inspektorzy pracy mają prawo do urlopu wypoczynkowego na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy, to ta ustawa reguluje zarówno prawo jak i wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników. Inspektorzy uważają, że przepisy są dla nich niekorzystne, porównując swoją sytuację do analogicznych rozwiązań jakie występują w Najwyższej Izbie Kontroli. Zgodnie z przepisami szczególnymi w innej państwowej instytucji kontrolnej – Najwyższej Izbie Kontroli, której pracownicy wykonujący czynności kontrolne mają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 6 dni po 10 latach pracy przy wykonywaniu takich czynności oraz 12 dni – po 20 latach. Podobna regulacja obejmuje również między innymi sędziom i prokuratorom, którzy mają zwiększoną liczbę dni urlopu wypoczynkowego. 

Uzasadnienie wprowadzanych zmian

Zgodnie z uzasadnieniem do tej ustawy, zasadniczym skutkiem społecznym i prawnym projektowanej ustawy będzie ujednolicenie przepisów dotyczących wymiaru urlopu wypoczynkowego w dwóch państwowych instytucjach (NIK oraz PIP). Takie rozwiązanie, będące także wyrazem uznania dla pracowników PIP wykonujących czynności kontrolne (wielokrotnie bardzo stresujące), powinno przyczynić się do większej regeneracji pracowników PIP podczas ich urlopów wypoczynkowych, co będzie miało pozytywny wpływ na efektywność i intensywność ich działań podczas pracy.

Rozważane zwiększenie dni urlopu dla wszystkich pracowników

Warto również dodać, że toczą się pracę w ramach unijnej legislacji, mające na celu zwiększenie liczby dni urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników. Podobne rozwiązanie jest lobbowane przez związku zawodowe, w związku z tym nie można wykluczyć, że temat zwiększenia liczby dni urlopu z obecnych 26 dni roboczych dla wszystkich pracowników może powrócić w najbliższym czasie. Szczególnie, że czeka nas debata publiczna o kolejnych dniach wolnych (tym razem dla rodziców) w ramach implementacji unijnej dyrektywy work life balance.