W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2449 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 23.12.2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych.

Z rozporządzenia wynika, że w dokumentacji geologicznej przedstawia się wyniki prac geologicznych przeprowadzonych w przestrzeni określonej w tej dokumentacji wraz z ich interpretacją oraz określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem. Dokumentację geologiczną sporządza się z podziałem na część tekstową i część graficzną, w postaci:

 • wydruku komputerowego;
 • dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.).

Część tekstowa dokumentacji geologicznej składa się z trzech części. Po pierwsze, ze strony tytułowej zawierającej:

 • nazwę i adres podmiotu, który wykonał dokumentację geologiczną;
 • nazwę i adres podmiotu, który zamówił i sfinansował wykonanie dokumentacji geologicznej;
 • tytuł dokumentacji geologicznej;
 • podpis sporządzającego dokumentację geologiczną z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru kwalifikacji w zawodzie geolog albo numeru decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologii albo podpis z podaniem imienia i nazwiska i informacji „osoba świadcząca usługi transgraniczne w dziedzinie geologii”;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu autorskiego;
 • datę sporządzenia dokumentacji geologicznej

Po drugie, z karty informacyjnej, której wzór jest określony w:

 • zał. nr 1 do rozporządzenia – dla dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny;
 • zał. nr 2 do rozporządzenia – dla dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów wód podziemnych;
 • zał. nr 3 do rozporządzenia – dla dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopaliny;
 • zał. nr 4 do rozporządzenia – dla dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi;
 • zał. nr 5 do rozporządzenia – dla dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku likwidacji otworu wiertniczego;
 • zał. nr 6 do rozporządzenia – dla dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów;
 • zał. nr 7 do rozporządzenia – dla dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania prac geologicznych z zastosowaniem metod geofizycznych w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej albo w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża.

Po trzecie, z zestawienia współrzędnych płaskich prostokątnych w państwowym systemie odniesień przestrzennych:

 • punktów wyznaczających granice dokumentowanego obszaru zestawionych zgodnie z kolejnością ich łączenia;
 • na obszarach morskich RP wykaz punktów wyznaczających granice dokumentowanego obszaru określa się dodatkowo w geodezyjnym systemie odniesienia WGS 84;
 • wykonanych otworów wiertniczych, a dla obszarów lądowych wraz z podaniem numerów nieruchomości, na których są zlokalizowane otwory;
 • wykonanych badań sejsmicznych.
Ważne

Do części tekstowej dokumentacji geologicznej dołącza się:

 • kopie dokumentów, których treść ma istotne znaczenie dla opracowanej dokumentacji geologicznej, w szczególności kopie decyzji zatwierdzających projekt robót geologicznych oraz dodatki do projektu robót geologicznych, decyzji o udzieleniu koncesji oraz decyzji zmieniających koncesję;
 • wykaz wykonanych badań;
 • wyniki badań w formie zbioru danych na informatycznym nośniku danych, dane źródłowe i szczegółową lokalizację prac lub kopie spisów zdawczo-odbiorczych albo innych dokumentów potwierdzających przekazanie informacji geologicznej z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych organowi koncesyjnemu lub państwowej służbie geologicznej prowadzącej centralne archiwum geologiczne.

Część graficzna dokumentacji geologicznej składa się z:

 • mapy w skali nie mniejszej niż 1:100.000 (zawierającej skalę i podziałkę liniową, siatkę kilometrową lub kartograficzną, ramkę z opisem współrzędnych geograficznych narożników arkusza mapy oraz objaśnienia znaków (legenda) wraz ze wskazaniem geodezyjnego układu odniesienia dla współrzędnych płaskich prostokątnych, sporządzonej na podstawie danych i informacji uzyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszarów lądowych lub mapy morskiej nawigacyjnej wykonanej przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej dla obszarów morskich RP, z naniesioną na niej w szczególności granicą dokumentowanego obszaru oraz lokalizacją wykonanych prac geologicznych albo lokalizacją otworu wiertniczego lub likwidowanego otworu wiertniczego);
 • mapy sytuacyjno-wysokościowej dla obszarów lądowych, sporządzonej na podstawie danych i informacji uzyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w odpowiednio dobranej skali, nie mniejszej niż 1:50.000 (umożliwiającej szczegółowe przedstawienie lokalizacji obszaru lub miejsc wykonanych prac geologicznych, z naniesioną na niej granicą dokumentowanego obszaru, lokalizacją stanowisk pomiarowych, prac geofizycznych, otworów wiertniczych, wyrobisk górniczych, prac geochemicznych oraz miejsc pobrania próbek);
 • mapy sytuacyjno-batymetrycznej (planu sondażowego) dla obszarów morskich RP, w tym sporządzonej przez urzędy morskie i Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, w odpowiednio dobranej skali, nie mniejszej niż 1:50.000, umożliwiającej szczegółowe przedstawienie lokalizacji obszaru lub miejsc wykonanych prac geologicznych, z naniesioną na niej granicą dokumentowanego obszaru, lokalizacją stanowisk pomiarowych, prac geofizycznych, otworów wiertniczych, wyrobisk górniczych, prac geochemicznych oraz miejsc pobrania próbek;
 • mapy: geologicznej, geośrodowiskowej, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej lub geofizycznej badanego obszaru, w zależności od rodzaju wykonanych prac geologicznych w odpowiednio dobranej skali, nie mniejszej niż 1:50.000;
 • przekroju geologicznego;
 • profili geologicznych i technicznych otworów wiertniczych wykonanych w zależności od głębokości otworu wiertniczego w skali nie mniejszej niż 1:2000, przedstawiających konstrukcję otworu, jego średnicę, głębokość posadowienia rur okładzinowych oraz wyniki badań geofizyki wiertniczej, wraz ze wskazaniem wykonanych zabiegów likwidacyjnych.

Rozporządzenie określa także zakres części tekstowej i części graficznej dokumentacji geologicznej w przypadku

 • wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów wód podziemnych;
 • wykonywania otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopaliny;
 • wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, w tym wykorzystania ciepła suchych skał;
 • likwidacji otworu wiertniczego;
 • wykonywania badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów;
 • wykonywania prac geologicznych z zastosowaniem metod geofizycznych w granicach obszarów morskich RP albo w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża.
Ważne

Do dokumentacji geologicznej sporządzonej i nieprzekazanej przed 8.1.2021 r. odpowiednio organowi, który udzielił koncesji, zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z 6.12.2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2023).