Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji geologicznych innych niż dokumentacja:

– geologiczna złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów,

– geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów,

– hydrogeologiczna

– geologiczno-inżynierska, w tym:

2) wzory druków, zestawień i kart dołączanych do tej dokumentacji geologicznej.

1. Omówienie przepisów

We wspomnianej dokumentacji geologicznej przedstawia się wyniki prac geologicznych przeprowadzonych w przestrzeni określonej w tej dokumentacji wraz z ich interpretacją oraz określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem.

Ważne

Dokumentację geologiczną sporządza się (według szczegółowych zasad określonych w rozporządzeniu) z podziałem na część tekstową i część graficzną, w postaci:

a) maszynopisu lub wydruku komputerowego;

b) dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.).

Do rozporządzenia dołączono następujące załączniki (wzory dokumentów):

1) karta informacyjna dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny (zał. nr 1);

2) karta informacyjna dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów wód podziemnych (zał. nr 2);

3) karta informacyjna dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania otworu wiertniczego (z podaniem nazwy wiercenia) w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża (zał. nr 3);

4) karta informacyjna dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi (zał. nr 4);

5) karta informacyjna dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku likwidacji otworu wiertniczego (z podaniem nazwy wiercenia) (zał. nr 5);

6) karta informacyjna dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów (zał. nr 6).

Do dokumentacji geologicznych sporządzonych i nieprzekazanych przed 30.12.2016 r., odpowiednio, organowi, który udzielił koncesji, zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Komentarz

Z art. 92 ustawy z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.; dalej: PrGeolGórn), wynika, że ww. dokumentację geologiczną sporządza się w przypadku:

1) wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych;

2) wykonania otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopaliny;

3) wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi;

4) likwidacji otworu wiertniczego;

5) wykonywania badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów.

Ważne
Taka dokumentacja geologiczna nie wymaga uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji. Sporządza się ją w 3 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w 3 egzemplarzach w postaci elektronicznej, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac, i przekazuje się odpowiednio organowi, który udzielił koncesji, zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych (art. 93 ust. 7 i 8 PrGeolGórn).