Rada miasta uchwaliła regulamin targowiska, w którym zapisano, że opłatę targową pobierają wyznaczeni do tego inkasenci, zaopatrzeni w identyfikatory. Taką uchwałę zaskarżył prokurator, twierdząc, że prawidłowa wykładnia art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym nakłada obowiązek zindywidualizowania inkasentów przez podanie ich imienia i nazwiska albo nazwy (w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej).

Według prokuratora określenie inkasenta musi być precyzyjne, a podatnik nie powinien mieć wątpliwości, kto jest uprawniony do pobrania od niego podatku. Ponadto prokurator podkreślił, że nałożenie obowiązków inkasenta musi być poprzedzone zgodą osoby, co oznacza, że osoba ta musi być wskazana konkretnie (jak bowiem inaczej uzyskać zgodę?).

Sprawa trafiła do WSA w Olsztynie. Sąd w wyroku z 15.9.2015 r. (sygn. akt II SA/Ol 729/15) przypomniał, że art. 19 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych daje radzie gminy upoważnienie do zarządzenia poboru opłat przez inkaso oraz do określenia inkasentów. Sąd w Olsztynie zauważył, że podatki i opłaty lokalne nie są jednolite, a zatem może istnieć konieczność wyznaczania inkasentów w bardzo różny sposób. Czasami istnieje możliwość określenia ich poprzez wskazanie ich atrybutów, jednak w przypadku niektórych danin byłoby to bardzo trudne i wówczas należy ich wskazać z imienia i nazwiska albo podając nazwę.

Jeśli chodzi o opłatę targową, to WSA w Olsztynie uznał, że w przypadku takiej opłaty wyznaczenie inkasentów następuje nie tylko poprzez wskazanie danych personalnych, ale także poprzez wyliczenie cech inkasenta, np. określenie, że poborem podatku będzie się zajmował sołtys. Powinno to być jednak na tyle precyzyjne określenie, by nie było wątpliwości, o kogo ostatecznie chodzi w uchwale.

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zgodził się jednak z prokuratorem w kwestii wymagalności zgody podmiotu wymienionego w uchwale na podjęcie obowiązków inkasenta. Według WSA między gminą a inkasentem nawiązuje się stosunek administracyjnoprawny, a zatem nie ma konieczności wyrażania zgody.