Informowanie ZUS o zawarciu umowy o dzieło

Po zmianach, które wejdą w życie wraz z początkiem 2021 r., nowy ust. 17 w art. 36 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza dla płatnika składek lub osoby fizycznej zlecającej dzieło obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Termin na przekazanie takiej informacji do ZUS to 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Informacje dotyczące zawartych umów o dzieło będą ewidencjonowane na koncie płatnika składek. Będą one udostępniane przez ZUS ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organom Krajowej Administracji Skarbowej na ich żądanie − w celu niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań zmierzających do skutecznego poboru należności podatkowych i weryfikacji danych własnych oraz zadań analityczno-sprawozdawczych.

Jak wynika z uzasadnienia do tych zmian powyższy obowiązek został wprowadzony w celu zwiększenia w przyszłości skuteczności pomocy osobom, które obecnie pozostają poza systemem ubezpieczeń społecznych, a także w celu umożliwienia ZUS weryfikowania istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło.

Nowe rozporządzenie

Z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że wzory informacji o zawartych umowach o dzieło mają być określone w rozporządzeniu. W związku z tym od 1.1.2021 r., tj. razem ze zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

Nowe rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 20.12.2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2495 ze. zm.).

Nowy formularz - RUD

Nowe rozporządzenie ma generalnie zawierać te same przepisy co dotychczas obowiązujące rozporządzenie. Nowym dokumentem będzie tylko zgłoszenie umowy o dzieło, dokonywane na formularzu RUD. Zgłoszenia umożliwią ZUS prowadzenie ewidencji zawieranych przez płatników składek lub osoby fizyczne, umów o dzieło z osobami, z którymi nie pozostają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonują pracy na rzecz pracodawcy z którym pozostają w stosunku pracy.

Przepisy przejściowe z rozporządzenia

Nowe rozporządzenie dostosowuje także druki do zmian wynikających z obowiązującego prawa. W przypadku przekazywania dokumentu dotyczącego okresu przed 1.1.2021 r. stosuje się kody tytułu ubezpieczenia określone w uchylanym rozporządzeniu, obowiązujące w okresie, za który dokument ten został złożony. Natomiast do dokumentów przekazywanych za okresy przypadające przed 1.1.2021 r. stosuje się nowe wzory dokumentów, które zostały wprowadzone nowym rozporządzeniem.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności