W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1988 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie wydano jako delegację ustawową określoną w art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 VATU.

Dane zawarte w deklaracjach VAT

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach VAT, które będą zawierać:

 1. oznaczenie urzędu skarbowego, do którego jest składana deklaracja;
 2. dane identyfikacyjne podatnika;
 3. oznaczenie rodzaju rozliczenia: miesięczne (art. 99 ust. 1 VATU), albo kwartalne (art. 99 ust. 2 i 3 VATU);
 4. oznaczenie okresu, za który jest rozliczany VAT, tj. miesiąc i rok, albo kwartał i rok;
 5. oznaczenie wersji (kodu) deklaracji składanej na podstawie: art. 99 ust. 1 VATU albo art. 99 ust. 2 i 3 VATU;
 6. oznaczenie daty sporządzenia;
 7. wskazanie celu złożenia deklaracji – złożenie deklaracji albo korekta deklaracji;
 8. dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego;
 9. dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku naliczonego;
 10. dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu;
 11. dodatkowe dane dotyczące rozliczenia.
Ważne

Rozporządzenie przewiduje też, że deklaracje będą zawierały pouczenia podatnika o następującej treści:

 1. W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 2. Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.

Dane zawarte w ewidencji VAT

W szczegółowym zakresie danych zawartych w ewidencji VAT, ma ona zawierać:
1) dane identyfikacyjne podatnika:
a) identyfikator podatkowy NIP podatnika,
b) w przypadku gdy podatnik jest:
• osobą fizyczną – wskazanie nazwiska, pierwszego imienia oraz daty urodzenia podatnika,
• podatnikiem niebędącym osoba fizyczną – wskazanie pełnej nazwy podatnika;
2) oznaczenie okresu, za który prowadzona jest ewidencja.

Ponadto ewidencja VAT będzie zawierała dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego (szczegółowo wymienione w § 10 rozporządzenia), a także podatku naliczonego (szczegółowo wymienione w § 11 rozporządzenia).