Informacje z zakresu gospodarowania wodami

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1656 opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 10.9.2020 r. w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami.

Rozporządzenie określa:

 • szczegółowy zakres informacji gromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami (dalej: SIGW);
 • organizację, sposób i standardy techniczne prowadzenia SIGW;
 • źródła danych dla SIGW oraz częstotliwość i standardy przekazywania danych do SIGW.

Określono SIGW:

 • pakiet I – obejmujący dane przekazywane do SIGW przez podmiot inny niż minister właściwy do spraw gospodarki wodnej oraz Wody Polskie;
 • pakiet II – obejmujący dane inne niż wskazane wyżej.

System informacyjny gospodarowania wodami prowadzi się w sposób umożliwiający:

 • wspieranie zarządzania zasobami wodnymi;
 • kontrolę dostępu do SIGW i autoryzację użytkowników SIGW;
 • tworzenie, zapisywanie, aktualizację oraz zabezpieczenie i utrzymywanie zbiorów danych;
 • kontrolę jakości zbiorów danych;
 • kontrolę poprawności relacji topologicznych między obiektami przestrzennymi ujawnionymi w SIGW;
 • wyszukiwanie, przeglądanie, a w przypadku zbiorów danych przestrzennych – wizualizację kompozycji mapowych zbiorów danych;
 • wykonywanie analiz przestrzennych;
 • transformacje i przetwarzanie zbiorów danych;
 • udostępnianie danych;
 • generowanie raportów i zestawień;
 • zasilanie baz publikacyjnych Hydroportalu. 

Do rozporządzenia dołączono, jako załącznik, źródła danych dla SIGW, częstotliwość i standardy przekazywania danych do SIGW w zakresie pakietu I, które nie są przekazywane za pomocą usług danych przestrzennych, oraz terminy wprowadzania danych do SIGW w zakresie pakietu II.

Dane do SIGW wprowadzają Wody Polskie. W przypadku pakietu I – w terminie 4 miesięcy od dnia ich przekazania, z wyłączeniem danych przekazywanych przez organ administracji, które są wprowadzane do SIGW w terminie ich przekazania. Aktualizacja danych w zakresie pakietu I może być przekazywana do SIGW przez organy administracji za pomocą usług danych przestrzennych publikowanych w strukturze określonej w wytycznych technicznych INSPIRE (INSPIRE Technical Guidance), o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1089/2010 z 23.11.2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz.Urz. UE L 323 z 8.12.2010, s. 11, ze zm.). W przypadku pakietu II dane do SIGW Wody Polskie wprowadzają w terminach określonych w załączniku do rozporządzenia.

Natomiast w Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1657 opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 10.9.2020 r. w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w art. 333 ust. 1 ustawy z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.; dalej: PrWod), sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie.

Rozporządzenie określa:

 • zakres informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami, czyli SIGW, podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w art. 333 ust. 1 PrWod;
 • sposób udostępniania i ponownego wykorzystania informacji zgromadzonych w SIGW;
 • wysokość opłat za przygotowanie i udostępnianie informacji z SIGW podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w art. 333 ust. 1 PrWod.

System informacyjny gospodarowania wodami jest udostępniany do wglądu nieodpłatnie. Zgodnie z art. 332 ust. 5 PrWod, wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów oraz ich przesyłanie odbywa się na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Za przygotowanie i udostępnienie informacji w innej formie niż określona w art. 332 ust. 5 PrWod, poza wyjątkami, Wody Polskie pobierają opłatę (art. 333 ust. 1 PrWod).

Ważne

Wysokość opłat za przygotowanie i udostępnianie informacji z SIGW podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w art. 333 ust. 1 PrWod określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności