Rozporządzenie to określa:

1. szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 17.7.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2273 ze zm.; dalej: ZarządzEmisjaGazCieplU);

2. sposób wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie określa załącznik do ZakrInfGazCieplR.

Raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl, w trybie bezpośredniego połączenia z systemem teleinformatycznym (art. 3 pkt 3 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne [t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1114 ze zm.]), po zarejestrowaniu podmiotu korzystającego ze środowiska w Krajowej bazie i po zalogowaniu się do niej za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu.

Podmiot ten składa formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej. Odpowiedni formularz składa się także w razie utraty przez podmiot dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie. Formularze te składa się do Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami:

– w postaci elektronicznej przez w/w stronę internetową w trybie bezpośredniego połączenia z systemem teleinformatycznym, oraz

– w postaci papierowej, przy której składany formularz wymaga podpisania przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego podmiotu.

Jeżeli formularze te złożono do Krajowego ośrodka w postaci elektronicznej i opatrzono przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, nie składa się już tych formularzy w wersji papierowej.

Pozostałe zasady składania formularzy w poszczególnych przypadkach określa szczegółowo § 3 ZakrInfGazCieplR.

Natomiast w § 4 ZakrInfGazCieplR wprowadzono ważne zasady postępowania w przypadku podmiotów posiadających konto elektroniczne w Krajowej bazie na dzień wejścia w życie ZakrInfGazCieplR, czyli na 23.11.2016 r.:

1. Z dniem 23.11.2016 r.:

1) elektroniczne konta utworzone dla zakładów w Krajowej bazie przed tym dniem zostają zamknięte (dane zgromadzone na kontach pozostają w zasobach Krajowej bazy);

2) użytkownikiem Krajowej bazy staje się osoba, która w dniu poprzedzającym ten dzień posiadała dostęp do tego elektronicznego konta.

2. Formularza rejestracyjnego nie składa podmiot, który 22.11.2016 r. posiadał w/w elektroniczne konto. Identyfikator (login) i hasło dostępu nadane przed 23.11.2016 r. takiej osobie (podmiotowi) zachowują ważność.

3. Użytkownik Krajowej bazy po upływie 21 dni od 23.11.2016 r. uzyskuje dostęp do informacji i danych każdego zakładu danego podmiotu zgromadzonych w Krajowej bazie przed 23.11.2016 r., chyba że podmiot w tym terminie dokona zmiany użytkowników Krajowej bazy. Przed upływem tego terminu dostęp użytkownika do danych podmiotu w Krajowej bazie jest ograniczony do danych zakładu danego podmiotu, do których osoba ta posiadała dostęp 22.11.2016 r.

4. Przepisów powyższych nie stosuje się w przypadku, gdy przed 23.11.2016 r. złożono do Krajowego ośrodka formularz zamknięcia konta w Krajowej bazie, o którym mowa w § 3 ust. 8 rozporządzenia Ministra Środowiska z 28.12.2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2011 r., poz. 4).