Informacje przekazywane przez dłużników do organu egzekucyjnego

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1313 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 23.7.2020 r. w sprawie informacji przekazywanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności.

Z rozporządzenia wynika, że przekazując środki pieniężne organowi egzekucyjnemu, dłużnik zajętej wierzytelności podaje w poleceniu przelewu:
1) PESEL, albo NIP, albo REGON, albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązanego, albo jego numer w innym rejestrze lub ewidencji, podany przez organ egzekucyjny w zawiadomieniu o zajęciu wierzytelności lub prawa majątkowego;
2) imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego – w przypadku braku danych, o których mowa wyżej;
3) numer co najmniej jednego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, z którego realizacją związane jest przekazanie środków pieniężnych, przesłanego przez organ egzekucyjny, do którego przekazywane są środki pieniężne;
4) skrót „ZBIEG” – w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych.

Jeżeli ze względu na liczbę zobowiązanych nie jest możliwe podanie w poleceniu przelewu wszystkich powyższych informacji, dłużnik zajętej wierzytelności:
1) podaje w poleceniu przelewu:
a) informacje dotyczące wymienionych wyżej numerów albo imienia i nazwiska lub nazwy zobowiązanego, dotyczące co najmniej jednego zobowiązanego,
b) numer co najmniej jednego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, z którego realizacją związane jest przekazanie środków pieniężnych, przesłanego przez organ egzekucyjny, do którego przekazywane są środki pieniężne,
c) skrót „ZBIEG” – w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych,
d) skrót „ZI” – informujący o przekazywaniu zawiadomienia, o którym mowa niżej, jeżeli nie podaje skrótu „ZBIEG”;
2) niezwłocznie przekazuje organowi egzekucyjnemu zawiadomienie zawierające informacje dotyczące wymienionych wyżej numerów albo imienia i nazwiska lub nazwy zobowiązanego oraz wspomniany wyżej numer co najmniej jednego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego – dotyczące wszystkich zobowiązanych, wraz z informacją o wysokości środków pieniężnych przekazanych poleceniem przelewu.

Przekazując środki pieniężne organowi egzekucyjnemu:
• dłużnik zajętej wierzytelności będący bankiem albo SKOK dodatkowo podaje w poleceniu przelewu informację o realizacji zajęcia wierzytelności poprzez podanie skrótu „RZ”, a w przypadku przekazywania środków pieniężnych z rachunku VAT – poprzez podanie skrótu „rVAT”;
• w przypadku blokady rachunku, o której mowa w art. 119zg pkt 2 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325), dłużnik zajętej wierzytelności będący bankiem albo SKOK dodatkowo podaje w poleceniu przelewu informację, że realizacja zajęcia następuje w okresie trwania blokady, poprzez podanie skrótu „rBLO” (chodzi tu o blokadę rachunku podmiotu kwalifikowanego przez którą rozumie się czasowe uniemożliwienie dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku podmiotu kwalifikowanego prowadzonym przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową i korzystania z tych środków).

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności