1. Omówienie przepisów

Po zmianie przepisów, podmiot prowadzący działalność kulturalną, który udziela zamówienia określonego wart. 4d ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.; dalej: ZamPublU), i jeśli wartość takiego zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej BIP . Takie brzmienie otrzymał art. 37a ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.).

2. Komentarz

Chodzi w tym przypadku o zamówienia:

  • których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności;
  • udzielane przez podmioty inne niż dostawcy audiowizualnych lub radiowych usług medialnych, których przedmiotem działalności jest produkcja i koprodukcja audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, jeżeli zamówienia te są przeznaczone na potrzeby świadczenia audiowizualnych usług medialnych lub radiowych usług medialnych.

Jeżeli zamówienia wymienione wyżej, a także m.in. te, których przedmiotem są dostawy lub usługi (art. 4d ust. 1 ZamPublU):

  • służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju;
  • z zakresu działalności oświatowej związanej z gromadzeniem w bibliotekach szkolnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.
Ważne
Przepisów ZamPublU nie stosuje się do wymienionych zamówień, jeśli ich wartość jest niższa niż określona w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 28.12.2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2263).

Wynika z niego m.in., że ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji UE, jeżeli wartość zamówień:

1) udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (poza przewidzianym wyjątkiem), jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

a) 135 000 euro – dla dostaw lub usług,

b) 5 225 000 euro – dla robót budowlanych;

2) udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1 (z wyjątkiem zamówień sektorowych i z zakresu obronności), jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

a) 209 000 euro – dla dostaw lub usług,

b) 5 225 000 euro – dla robót budowlanych.

Dodanym art. 5b ZamPublU, wprowadzono też zasadę, zgodnie z którą zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ZamPublU:

  • łączyć zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy;
  • dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.