Informacje o opłatach i dofinansowaniu dotyczącym zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1258 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 25.6.2021 r. w sprawie sposobu przekazywania oraz wzorów informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 Z art. 14 ust. 1 RecykPojU wynika, że wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci w roku kalendarzowym, jest obowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci. Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 RecykPojU, w przypadku:

  • stwierdzenia, że wprowadzający pojazd, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie uiścił opłaty za brak sieci albo uiścił opłatę w wysokości niższej od należnej, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci;
  • niewykonania takiej decyzji, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, Główny Inspektor Ochrony Środowiska ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę za brak sieci w wysokości odpowiadającej 20% kwoty nieuiszczonej opłaty za brak sieci.

W rozporządzeniu określono wzory:

  • kwartalnej informacji o podmiotach uiszczających wspomniane wyżej opłaty – załącznik nr 1;
  • zbiorczej informacji o zgromadzonych wpływach z tytułu tych opłat, a także gminach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz powiatach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – załącznik nr 2.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 2 ZużSprzElektU, wprowadzający sprzęt, samodzielnie wykonując obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu wnosi na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.

W art. 62 ust. 6 ZużSprzElektU uregulowano przypadek, gdy organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie przeznaczyła w terminie do 31 stycznia następnego roku na publiczne kampanie edukacyjne środków w wysokości co najmniej równej odpowiednio przychodom netto, o których mowa w art. 62 ust. 2 albo 3 ZużSprzElektU. Chodzi o 5% przychodów netto uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym z przejęcia obowiązku zorganizowania i sfinansowania odbierania od zbierających zużyty sprzęt oraz przetwarzania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych oraz od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.

W takim przypadku organizacja jest obowiązana do wpłaty bez wezwania do 15 lutego roku następującego po roku, w którym była obowiązana do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego środków w wysokości równej wspomnianym  przychodom netto.

Ponadto:

  • wprowadzający sprzęt, który nie wykonał obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej, o której mowa w art. 72 ust. 2 ZużSprzElektU;
  • w przypadku niewykonania decyzji o wysokości zobowiązania z tytułu opłaty produktowej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty produktowej (art. 77 ust. 2 ZużSprzElektU).

Wzór zbiorczej informacji o zgromadzonych wpływach z tytułu wymienionych wyżej środków (5% przychodów netto) oraz wpływach z tytułu opłat produktowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Ważne

Wymienione wyżej informacje mają być przekazywane w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

Tym samym traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.6.2017 r. w sprawie informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1303).

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności