Informacja o cenach transferowych (TPR) stanowi zbiór informacji o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz przez podatników z pod­miotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.
Informacja o cenach transferowych TPR obej­muje raportowanie: transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz transakcji kontrolowanych zwolnionych z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.; dalej PDOPrU) i odpowiednio art. 23z ustawy z 26.7.1991 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.; dalej: PDOFizU) oraz należności płatnych na rzecz podmiotów mających siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową i umów zawie­ranych z tymi podmiotami.
Do złożenia TPR zobowiązane są podmioty powiązane, które podlegają obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych, ale także takie które nie podlegają takiemu obowiązkowi na podstawie zwolnienia z art. 11n pkt 1 PDOPrU (odpowiednio art. 23z PDOFizU) dla transakcji krajowych między podmiotami nieponoszącymi strat i nie korzystającymi z innych zwolnień od podatku.

Ministerstwo Finansów na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/zmiany-w-prawie/aktualizacja-wzoru-dokumentu-elektronicznego-tpr-p/

poinformowało o aktualizacji formularza interaktywnego informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) oraz wzoru dokumentu elektronicznego TPR-P.