W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2270 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 4.12.2020 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi.

Zgodnie z art. 110a ust. 1 ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), starosta prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach.

Rozporządzenie określa:

 • sposób ustalania terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
 • metody, zakres i częstotliwość prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
 • informacje, jakie powinien zawierać rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
 • sposób prowadzenia, formę i układ rejestru.

Tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi oraz tereny, na których występują te ruchy, ustala się na podstawie terenowego kartowania geologicznego lub map osuwisk i terenów zagrożonych w skali 1 : 10.000, kart rejestracyjnych terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz kart rejestracyjnych terenów, na których występują ruchy masowe ziemi, przekazanych przez podmiot pełniący państwową służbę geologiczną.

W celu ustalenia terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, można dodatkowo przeprowadzić w szczególności:

 • wizję w terenie;
 • wywiad z miejscową ludnością;
 • analizę dostępnych materiałów kartograficznych, geologicznych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.
Ważne

Po ustaleniu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, sporządza się kartę rejestracyjną terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi albo kartę rejestracyjną terenu, na którym występują ruchy masowe ziemi. Karty rejestracyjne wprowadza się do rejestru i aktualizuje w razie zmiany zawartych w nich informacji, bez zbędnej zwłoki.

Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej bazy danych dostępnej dla starostów i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). W rejestrze znajdują się informacje tekstowe, graficzne i dane przestrzenne, uzyskane w wyniku ustalania i prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.

Informacje są gromadzone w dokumentach w formacie plików obsługiwanych za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji, w formie:

 • map, sporządzonych w systemie informacji przestrzennej, wykonanych na podkładzie topograficznym w skali 1 : 10.000, na których są zaznaczone: tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi, tereny, na których występują ruchy masowe ziemi;
 • kart rejestracyjnych: terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi, terenu, na którym występują ruchy masowe ziemi;
 • protokołów obserwacji.
Ważne

Wzór karty rejestracyjnej:

 • terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 • terenu, na którym występują ruchy masowe ziemi określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Natomiast wzór protokołu obserwacji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

W związku z wprowadzeniem omawianego rozporządzenia, swoją moc utraci rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.6.2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz.U. z 2007 r. poz. 840). Wprowadzono więc przepis przejściowy, zgodnie z którym do postępowania z mapami terenów, na których występują ruchy masowe ziemi, oraz terenów zagrożonych możliwością wystąpienia ruchów masowych ziemi, a także z kartami rejestracyjnymi terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi i kartami rejestracyjnymi osuwiska, sporządzonymi przed 18.2.2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.