Nowelizacja obejmuje zmiany w trzech ustawach:

 1. CzystGmU;
 2. PrOchrŚrod;
 3. OdpadyU.

Zmiany w CzystGmU:

 • oddziaływanie przepisów ogólnych ustawy zostało rozszerzone o wytwórców odpadów (dotąd odnosiły się one jedynie do właścicieli lokali);
 • umożliwiają związkowi metropolitalnemu realizacji niektórych, spoczywających dotąd na gminach, zadań  związanych z gospodarką odpadami komunalnymi;
 • umożliwiają gminom indywidualnego rozliczania wytwórców odpadów z obowiązku selektywnego zbierania odpadów w lokalach budynków wielolokalowych (pod warunkiem zapewnienia technicznych możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach); 
 • doprecyzowują przepisy określające obowiązki gminy w zakresie odbierania od mieszkańców bioodpadów. Gmina może nie odbierać tego rodzaju odpadów, jeśli mieszkańcy zagospodarowują je we własnym zakresie. Są oni wtedy zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • umożliwiają gminom częściowego odstępstwa od obowiązku selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych. Odstępstwo byłoby wprowadzane w drodze decyzji ministra właściwego do spraw klimatu, pod określonymi warunkami, np. selektywne zbieranie wybranych frakcji odpadów komunalnych nie jest technicznie wykonalne, lub pociągnęłoby za sobą nieproporcjonalnie wysokie koszty ekonomiczne;
 • wprowadzają możliwość obligatoryjnego objęcia gminnym systemem odbioru odpadów tych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a  powstają odpady komunalne. Zamiast pisemnej zgody na przystąpienie do zorganizowanego przez gminę systemu (jak jest obecnie), właściciele nieruchomości zostaną automatycznie objęci tym systemem, choć będą mogli złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z tego systemu;
 • doprecyzowują kwestie naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym m.in. kwestię naliczania stawki opłaty w przypadku, gdy podstawą określania wysokości opłaty jest ilość zużytej wody, czy w przypadku określania wysokości opłaty dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy.

Zmiany w PrOchrŚrod:

 • spośród podmiotów dotychczas wykonujących pomiary dopuszczalnego poziom hałasu wykreślono Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ma to zmniejszyć obciążenie GIOŚ obowiązkami pomiarowymi prowadzonymi w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz w ramach kontroli podmiotów gospodarczych;
 • wprowadzają możliwość przeprowadzenia kontroli tylko w części instalacji przed wydaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Ma to zmniejszyć obciążenie organów uprawnionych do wykonywania kontroli.

Zmiany w OdpadyU:

 • umożliwiają magazynowanie wszystkich rodzajów odpadów przez okres 3 lat (o ile „konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych”). Przepis ten obejmie również odpady niebezpieczne, palne, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych, które obecnie mogą być magazynowane nie dłużej niż przez 1 rok. Zarazem doprecyzowano przepis umożliwiający wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska weryfikację poprawności funkcjonowania wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów;
 • wprowadzają zmiany w przepisach dotyczących sankcji karnych za nieprzestrzeganie przepisów. Obejmują one m.in. wprowadzenie administracyjnej kary pieniężnej za brak ewidencji odpadów bądź prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, a także obniżenie dolnej granicy administracyjnej kary pieniężnej, wymierzanej np. za zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

  1) art. 3 pkt 14, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

  2) art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 3, 6, 7 i 13 lit. f oraz pkt 21–24, które wchodzą w życie z dniem 1.1.2022 r.

Źródło: https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,72,sierpnien-2021-r.html