W kontekście podanej problematyki warto w pierwszej kolejności przytoczyć regulacje prawne rozporządzenia z 14.9.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213, dalej PrzetargR). Wskazane rozporządzenie określa sposób i tryb przeprowadzania przetargów oraz przeprowadzania rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego. Warto wspomnieć, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa. Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, w składzie od 3 do 7 osób, wyznacza właściwy organ spośród osób dających rękojmię rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu. Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, z zastrzeżeniem § 14 ust. 6 PrzetargR.

Z punktu widzenia podanej problematyki kluczowe znaczenie ma § 12 PrzetargR. W ust. 1 postanowiono, że w przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną właściwy organ podaje do publicznej wiadomości, zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego oraz wywieszając w swojej siedzibie, na okres co najmniej 7 dni, informację o wyniku przetargu, która zawiera: 

1) datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;

2) oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej;

3) liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu;

4) cenę wywoławczą nieruchomości oraz najwyższą cenę osiągniętą w przetargu albo informację o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert;

5) imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

Nadto, informację o wyniku przetargu w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1 GospNierU, oraz nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1 GospNierU, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 16.12.2021 r. (znak WK-0911/23/2021);. W dokumencie tym stwierdzono, że informacje o wynikach przetargu podano w publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu) w dniach przeprowadzonych przetargów. W konsekwencji dokonano tego przed upływem terminu do zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, co było w ocenie organu kontroli niezgodne z ww. § 12 w zw. z art. 40 ust. 5 GospNierU. Z tej ostatniej regulacji wynika m.in., że uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do wojewody, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa, albo do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących własność tej jednostki.

Podsumowując, zarzut postawiony przez regionalną izbę obrachunkową jest zasadny. Gmina nie może publikować wyników przetargu na zbycie nieruchomości przed upływem terminu do zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu.

Źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl