W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 244 rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 31.1.2022 r. w sprawie informacji o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę.

Od 4.1.2022 r. obowiązują przepisy DodatekOsłonU), z tym, że od 4.2.2022 r. obowiązuje art. 5 DodatekOsłonU, zgodnie z którym sprzedawca energii elektrycznej lub sprzedawca paliw gazowych ma obowiązek dołączyć do faktury informację o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę, każdorazowo do 31.10.2022 r. lub oddzielnie, w przypadku gdy ta faktura jest wysyłana później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie DodatekOsłonU.

Z rozporządzenia wynika, że informacja jest przekazywana przez sprzedawcę energii elektrycznej lub sprzedawcę paliw gazowych w taki sposób jak wspomniana wyżej faktura, a wzór informacji stanowi załącznik do rozporządzenia.