Ochrona interesów strony, zagwarantowana w artykule 112 KPA, polega na tym, że jeżeli strona, która wniesie odwołanie (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) po upływie prawem przewidzianego terminu do dokonania danej czynności, jednakże z zachowa…