Na inwestorze ciąży ciężar udowodnienia, iż brak jest technicznych możliwości przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, bądź, że co prawda możliwość taka hipotetycznie istnieje, jednak realizacja przyłączenia powiązana jest z…