1. Brak określenia w uzasadnieniu decyzji II instancji przepisów postępowania, które zostały naruszone przez organ I instancji stanowi naruszenie art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 201…