W sporach o premie sądy pracy weryfikują spełnienie materialno-prawnych przesłanek premiowania.