Postępowanie nieważnościowe jest samodzielnym, nowym postępowaniem, które nie ma na celu ponownego rozpoznania sprawy, lecz ustalenie wystąpienia kwalifikowanych wad prawnych postępowania wymienionych w art. 156 § 1 KPA Brak konkretnego wskazania …