Do nierozpoznania istoty sprawy przez sąd pierwszej instancji dochodzi w razie zaniechania zbadania przez ten sąd – obojętnie z jakiej przyczyny – materialnej przesłanki żądania powoda. Może to wynikać w szczególności z bezpodstawnego stwierdzenia…