Tak uznał Prezydent Miasta Krakowa w interpretacji indywidualnej z 9.8.2018 r. (PD-03-1.3120.8.15.2017.GK) jako organ podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.; dalej: PodLokU).

Organ podatkowy rozpatrywał sprawę spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży opakowań z tworzyw sztucznych. Spółka jest właścicielem hali namiotowej, będącej, zdaniem spółki, tymczasowym obiektem budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.; dalej: PrBud). Zadaszenie namiotowe pełni funkcję magazynu w prowadzonej działalności gospodarczej i przeznaczone jest do dystrybucji wyrobów gotowych spółki. Halę wykonano z profili aluminiowych ze wstawkami stalowymi, z zadaszeniem dwuspadowym, a z podłożem styka się poprzez wbite w grunt, niezabetonowane kotwy aluminiowe. Hala nie jest wydzielona z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Namiot może być przeniesiony bez uszkodzenia konstrukcji w inne miejsce spełniając dotychczasowe funkcje.

Z art. 3 pkt 3 i 5 PrBud wynika, że:

1) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

2) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Prezydent Krakowa zwrócił uwagę, że w załączniku do PrBud do kategorii XVIII obiektów budowlanych wskazano:

1) budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także

2) budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego.

Powołał się też na orzeczenie NSA z 3.2.2014 r. (II FPS 11/13), w którym NSA uznał, że tymczasowy obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 pkt 5 PrBud może być budowlą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 PodLokU, jeżeli jest budowlą wprost wymienioną w art. 3 pkt 3 PrBud lub w innych przepisach tej ustawy oraz załączniku do niej, stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b PrBud. Spełniający takie kryteria tymczasowy obiekt budowlany, o ile jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 PodLokU.

Zdaniem organu podatkowego wynika z tego, że: „(…) tzw. hala namiotowa, służąca składowaniu jest budowlą w rozumieniu przepisów [PodLokU]. (…) Skoro zatem hala namiotowa, o której mowa we wniosku, jest w posiadaniu przedsiębiorcy i jest budowlą wymienioną w [PrBud], to podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W związku z powyższym Wnioskodawca powinien zadeklarować wartość hali podlegającej opodatkowaniu i płacić podatek od nieruchomości”.