Deklaracja taka została przedstawiona podczas konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022.

Wcześniej Prezes UODO, opiniując projekt tego rozporządzenia, podnosił, że z przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie wynika, by w ramach umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne było uprawnione do pozyskiwania od swoich klientów ich numerów PESEL, numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej. Zatem zakładanie przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) pozyskiwania takich danych od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych na potrzeby programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 rodzi niebezpieczeństwo, iż przedsiębiorstwa te będą żądały podania powyższych danych przy zawieraniu umów z klientami, powołując się przy tym na swój obowiązek przekazania tych danych GUS.

Prezes UODO podkreślił, że nie może dochodzić do sytuacji, w której dla potrzeb realizacji zadań innego administratora (w tym przypadku GUS), administrator udostępniający dane (w tym przypadku przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne) byłby zobowiązany do gromadzenia danych osobowych nieadekwatnych do realizacji własnych celów i przekazywania ich innemu, nowemu administratorowi.

Dlatego w opinii do wskazanego projektu rozporządzenia Rady Ministrów organ nadzorczy wskazał, że w celu poszanowania zasad zgodności z prawem, minimalizacji danych oraz ograniczenia celu, o których mowa w art. 5 RODO, a także dla poszanowania prawa do ochrony danych osobowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, GUS powinien zrezygnować z pozyskiwania powyższych danych od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Prezes UODO z zadowoleniem przyjął zatem fakt, że w nowej wersji projektu opiniowanego rozporządzenia Rady Ministrów przedstawionego podczas konferencji uzgodnieniowej 28 maja 2021 r. GUS odstąpił od pozyskiwania takich danych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, jak: ich imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania, adresy do korespondencji, adresy poczty elektronicznej czy numery telefonów.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2098