Grzywna za spóźnione przekazanie odwołania

Prezydent Opola, działając jako organ egzekucyjny, wydał postanowienie w sprawie zarzutów egzekucyjnych Ryszarda B. (dane zmienione).

Postanowienie dotyczyło tytułu wykonawczego, wystawionego na kwotę 40 zł za brak opłaty parkingowej i 11,60 zł kosztów upomnienia.

Poprzez platformę elektroniczną ePUAP Ryszard B. wniósł zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Po czterech miesiącach dowiedział się w Kolegium, że do tej pory jego pismo nie wpłynęło. Korzystając ponownie z platformy ePUAP, wezwał więc prezydenta miasta do usunięcia naruszenia prawa. Trzy dni później wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na bezczynność w przekazaniu zażalenia do organu odwoławczego. Stwierdził, że była to bezczynność z rażącym naruszeniem prawa, i złożył wniosek o nałożenie na prezydenta Opola grzywny i zasądzenie kosztów postępowania.

Kilka dni po wniesieniu przez Ryszarda B. skargi do sądu prezydent miasta przekazał zażalenie wraz z aktami sprawy do SKO. Wskutek tego - stwierdził sąd administracyjny - odpadła podstawa do zobowiązania organu do przekazania zażalenia i należało umorzyć postępowanie w tej kwestii. Nie zwalniało to jednak sądu z obowiązku oceny, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. I czy zaistniały przesłanki ewentualnego wymierzenia grzywny.

Zgodnie z art. 133 kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej obowiązany jest przesłać odwołanie czy zażalenie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni. Ma to na celu zapobieganie bezczynności i przewlekłemu prowadzenia postępowania administracyjnego.

Termin ten został wielokrotnie przekroczony – stwierdził sąd. Zażalenie z 6 kwietnia 2017 r. zostało przekazane do Kolegium dopiero 16 sierpnia. Prezydent miasta nie wskazał ewentualnych przyczyn niewywiązania się z ustawowego terminu. Nie przekazując zażalenia, dopuścił się bezczynności. A ponieważ naruszono przepisy była to bezczynność z rażącym naruszeniem prawa – orzekł WSA, wymierzając prezydentowi Opola 150 zł grzywny i 100 zł kosztów postępowania.

—d.fr.

sygnatura akt: I SAB/Op 3/17
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności