Gromadzenie i udostępnianie informacji geologicznej

Rozporządzenie określa zakres informacji geologicznych, tryb i formę ich gromadzenia i udostępniania, sposób ewidencjonowania oraz organizację archiwów geologicznych. O szczegółach - poniższy tekst.

1. Zakres i forma gromadzonej w archiwach geologicznych informacji geologicznej oraz sposób jej ewidencjonowania

Państwowa służba geologiczna oraz organy administracji geologicznej, o których mowa w art. 156 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.), czyli marszałek województwa i starosta, gromadzą w archiwach geologicznych informację geologiczną zawartą w:

 • dokumentacjach geologicznych,
 • innych dokumentach,
 • zbiorami danych geologicznych, tj. zestawieniach danych geologicznych uporządkowanych w określonej strukturze

- uzyskanych w związku z wykonywaniem ich zadań.

Zgodnie z rozporządzeniem:

 • informację geologiczną zawartą w dokumentacjach geologicznych, dokumentacjach wynikowych otworów wiertniczych, dokumentacjach wynikowych wyrobisk rozpoznawczych, dokumentacjach wynikowych badań geofizycznych, seryjnych mapach geologicznych, innych dokumentach oraz dotyczącą parametrów wydobywania węglowodorów ze złóż - gromadzi się w postaci dokumentów papierowych lub elektronicznych;
 • informację geologiczną zawartą w zbiorach danych geologicznych - gromadzi się w postaci zbiorów danych zawartych w dokumentach papierowych, w cyfrowych kopiach dokumentów papierowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych oraz w postaci zbiorów danych cyfrowych zawartych w cyfrowych bazach danych lub zapisanych na informatycznych nośnikach danych;
 • zbiory danych geologicznych - gromadzi się w bazach danych geologicznych i przetwarza w systemach teleinformatycznych;
 • próbki geologiczne trwałego przechowywania - gromadzi się w wydzielonych pomieszczeniach lub budynkach przeznaczonych do przechowywania próbek prowadzonych przez centralne archiwum geologiczne.

Dokumenty geologiczne oraz zbiory danych geologicznych (geologiczne materiały archiwalne), przekazane do archiwum geologicznego, podlegają ewidencjonowaniu. Ewidencję geologicznych materiałów archiwalnych prowadzi się chronologicznie w odniesieniu do daty rejestracji danego materiału w zasobie w postaci papierowej lub elektronicznej. Także próbki geologiczne trwałego przechowywania przekazane do magazynu próbek rejestruje się w księdze ewidencyjnej; ewidencję takich próbek prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej. Ewidencja uwzględnia podział na próby okruchowe, rdzenie wiertnicze i rdzeniki boczne.

2. Organizacja archiwów geologicznych

Archiwami geologicznymi kierują:

 • kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej zadania państwowej służby geologicznej,
 • kierownicy organów administracji geologicznej (marszałka województwa i starosty)

Kierownik archiwum może upoważnić inną osobę do wykonywania jego obowiązków.

3. Zakres ochrony informacji geologicznej

Podmioty prowadzące archiwa geologiczne chronią geologiczne materiały archiwalne oraz próbki geologiczne trwałego przechowywania przed zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą oraz udostępnieniem osobom nieuprawnionym.

Geologiczne materiały archiwalne gromadzi się na informatycznych nośnikach danych zapewniających trwałość i bezpieczeństwo gromadzonej informacji geologicznej.

Natomiast geologiczne materiały archiwalne, o których mowa w art. 82 ust. 8 ustawy (dane geologiczne, próbki i wyników badań), gromadzi się w wydzielonych pomieszczeniach lub ich częściach w sposób uniemożliwiający osobom nieuprawnionym dostęp do nich, w szczególności poprzez stosowanie stałego monitoringu pomieszczeń, ewidencję wydawania kluczy do pomieszczeń oraz ewidencję wejść do pomieszczeń. Dostęp do tych pomieszczeń wymaga uzyskania imiennego upoważnienia wydanego przez kierownika archiwum.

4. Tryb i warunki udostępniania informacji geologicznej

Geologiczne materiały archiwalne udostępnia się przez:

 • wgląd;
 • pełne udostępnienie;
 • usługę sieciową.

Natomiast próbki geologiczne trwałego przechowywania udostępnia się przez:

 • wgląd;
 • pełne udostępnienie.

W związku z tym:

 • wgląd - zapoznanie się zainteresowanego z próbkami geologicznymi trwałego przechowywania i oryginalnymi lub stanowiącymi kopie geologicznymi materiałami archiwalnymi, w pomieszczeniu przystosowanym do swobodnego korzystania, bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej oraz innej formy utrwalania dokumentów i zbiorów danych, a w przypadku próbek - z prawem wykonania fotografii, bez prawa pobierania tych próbek;
 • pełne udostępnienie geologicznego materiału archiwalnego - wydanie zainteresowanemu reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii, kopii w postaci elektronicznej lub innej formy utrwalania informacji geologicznych materiałów archiwalnych, a w przypadku próbek geologicznych trwałego przechowywania - ich pobranie oraz wydanie;
 • usługa sieciowa - usługa dostępu do informacji zgromadzonej w geologicznych materiałach archiwalnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w postaci serwisów prezentujących wybrane informacje.

Wgląd i pełne udostępnienie podlegają ewidencjonowaniu.

Pełne udostępnienie ewidencjonuje się na podstawie wniosku skierowanego do kierownika archiwum, który:

 • dokonuje analizy wniosku;
 • wzywa do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień, jeżeli zaistnieją wątpliwości dotyczące możliwości pełnego udostępnienia geologicznych materiałów archiwalnych lub próbek geologicznych trwałego przechowywania;
 • wyraża zgodę albo odmawia pełnego udostępnienia geologicznych materiałów archiwalnych lub próbek geologicznych trwałego przechowywania.

Kierownik archiwum może ustalić maksymalną liczbę jednostek archiwalnych, jaka może być udostępniona jednej osobie w ciągu dnia, z uwzględnieniem wymogu zachowania bezpieczeństwa zasobów archiwalnych.

Przy czym, kierownik archiwum może ograniczyć lub odmówić pełnego udostępnienia albo wglądu do geologicznych materiałów archiwalnych lub próbek geologicznych trwałego przechowywania ze względu na:

 • ich zły stan fizyczny;
 • potrzebę wykorzystania geologicznych materiałów archiwalnych lub próbek geologicznych trwałego przechowywania przez jednostkę organizacyjną, w której funkcjonuje archiwum geologiczne.

W takich przypadkach kierownik archiwum poinformuje o przyczynach wyłączenia lub ograniczenia wglądu albo pełnego udostępnienia, wskazując odpowiednio możliwy sposób lub przybliżony termin wglądu albo pełnego udostępnienia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności