Wirus SARS-CoV-2 zaburzył realizację planu działań związanych z wprowadzaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zgodnie z ustawowym kalendarzem zatrudniający co najmniej 50 osób według stanu na 30.6.2019 r. zostali objęci 1.1.2020 r. przepisami ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm., dalej: PPKU). Tym samym umowy o prowadzenie PPK musieliby zawrzeć, zgodnie z pierwotnymi regulacjami, do 11.5.2020 r., a umowy o zarządzanie – do 24.4.2020 r. Jednak czas na wykonanie tego obowiązku został wydłużony wskutek wejścia w życie 31.3.2020 r. art. 54 ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), czyli tzw. tarczy antykryzysowej.

Sposób obliczania

Zasadą jest, że umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia objęcia go przepisami PPKU, jeśli osoby zatrudnione nie złożą deklaracji o rezygnacji z wpłat na PPK. Nie dotyczy ona jednak zatrudniających minimum 50 osób według stanu na 30.6.2019 r. W ich przypadku data graniczna przypada do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 9 miesięcy od 1.1.2020 r. (art. 134 ust. 2 PPKU w brzmieniu nadanym art. 54 tarczy antykryzysowej). W efekcie te same ostateczne terminy na zawarcie umów o prowadzenie PPK obowiązują dwie grupy zatrudniających – patrz tabela.

Ważne

Umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający musi podpisać nie później niż 10 dni roboczych przed upływem ostatecznego terminu. Ta reguła obejmuje niezmiennie wszystkie grupy zatrudniających (art. 134 ust. 3 PPKU).

Wyjątek stanowią podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej. Są one uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i o prowadzenie PPK w terminie objęcia przepisami PPKU tego podmiotu, który zatrudnia największą liczbę osób w tej grupie kapitałowej.

Następne obowiązki

Data zawarcia umowy o prowadzenie PPK ma ogromne znaczenie. Zatrudniający jest zobligowany do obliczenia i pobrania wpłaty na PPK od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego właśnie po tej dacie. Następnie będzie musiał przekazać wpłaty do wybranej instytucji finansowej do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym wpłaty obliczył i pobrał.

Odpowiedzialność zatrudniającego

Podmiot zatrudniający to nie tylko pracodawca w rozumieniu art. 3 KP, czyli jednostka organizacyjna (w tym bez osobowości prawnej) i osoba fizyczna, jeśli zatrudniają pracowników. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 21 PPKU jest to także: nakładca, rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub spółdzielnia kółek rolniczych, zleceniodawca oraz podmiot, w którym działa rada nadzorcza.

Za nieterminowe zawarcie umowy o zarządzanie podmiotowi zatrudniającemu grozi grzywna w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego (art. 106 PPKU). Z kolei przekroczenie terminu na podpisanie umowy o prowadzenie PPK jest sankcjonowane grzywną od 1 tys. do 1 mln zł (art.107 pkt 1 PPKU).

Kalendarz wdrażania PPK i zawierania umów*

Faza

Liczba osób zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym

Data objęcia przepisami PPKU

Ostateczna data zawarcia umowy:

o zarządzanie PPK

o prowadzenie PPK

I

Co najmniej 250 według stanu na 31.12.2018 r.

1.7.2019 r.

25.10.2019 r.

12.11.2019 r.

II

Co najmniej 50 według stanu na 30.6.2019 r.

1.1.2020 r.

27.10.2020 r.

10.11.2020 r.

III

Co najmniej 20 według stanu na 31.12.2019 r.

1.7.2020 r.

27.10.2020 r.

10.11.2020 r.

IV

Każda inna u pozostałych zatrudniających

1.1.2021 r.

23.4.2021 r.

10.5.2021 r.

Każda inna w jednostkach sektora finansów publicznych

26.3.2021 r.

10.4.2021 r.

*stan prawny na 30.9.2020 r.