Graficzny przebieg drogi gminnej musi być sporządzony precyzyjnie

W kontekście podanej problematyki kluczowe znaczenie mają stosowne regulacje DrPublU. Na uwagę zasługuje art. 7, w którym postanowiono, że do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Śląskiego z 3.3.2022 r. (NP.4131.1.152.2022; http://dzienniki.slask.eu).

Na podstawie ww. uchwały został wprowadzony m.in. załącznik graficzny przebiegu drogi gminnej. Na kanwie zaś takiego zapisu, organ nadzoru zwrócił uwagę na kilka kwestii:

1) w pierwszej kolejności zwrócono uwagę na wiele nieprawidłowości, bowiem załącznik graficzny nie pozwalał na jednoznaczne ustalenie przebiegu dróg. Jak podano, załączone do uchwały załączniki graficzne (dwa rysunki) nie spełniały żadnych standardów przewidzianych dla załączników mapowych. Powyższe załączniki stanowiły jedynie poglądowe rysunki mające obrazować wyłącznie orientacyjny przebieg tych dróg. Na załączonych rysunkach nie wskazano ani długości dróg, ani nie zidentyfikowano dokładnie terenów, przez które one przebiegają. W załącznikach do uchwały brak typowych elementów właściwych dla dokumentów mapowych, to jest legendy zawierającej zestawienie i oznaczenie wszystkich znaków kartograficznych umieszczonych na niej, a przede wszystkim oznaczenia skali, umożliwiającej dokonanie obliczeń poszczególnych odległości w terenie, w tym długości i powierzchni samych dróg;

2) wskazano, że ww. normy prawne obligują radę gminy do prawidłowego i czytelnego określenia przebiegu drogi, co jest konieczne dla uznania, iż uchwała spełnia wymóg wzorca konstytucyjnego wynikającego z art. 2 Konstytucji RP, tj. jasności prawa i zaufania obywateli do organów państwa

3) zaakcentowano, że istotą uchwały podejmowanej w oparciu o art. 7 ust. 3 DrPublU jest jednoznaczne, jasne i precyzyjne określenie przebiegu istniejących dróg gminnych. Nie budzi zatem wątpliwości, że z treści takiej uchwały, w tym z załączników stanowiących jej integralną część, powinny wynikać w szczególności oznaczenia ewidencyjne gruntów, po których rada ustaliła przebieg istniejących dróg gminnych. Właściwe opisanie przebiegu dróg (w tym wskazujące na numery ewidencyjne działek) ma bowiem stworzyć możliwość adresatom uchwały odwołania się do właściwych rejestrów, celem weryfikacji ustalonego przez radę przebiegu dróg;

4) bez właściwego oznaczenia (opisania) przebiegu dróg, odwołanie się do właściwych rejestrów jest niemożliwe, a sama uchwala staje się tym samym niejasna, nieczytelna nieprecyzyjna;

5) za prawnie niedopuszczalną należy uznać sytuację, w której na skutek nieprecyzyjnego ustalenia przez radę gminy przebiegu istniejących dróg gminnych, kompetencja ta w istocie zostaje subdelegowana na organ wykonawczy gminy, czyli np. na wójta gminy.

Podsumowując, stanowisko wojewody jest uzasadnione. Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg publicznych musi zawierać precyzyjny przebieg drogi, w tym z uwzględnieniem odpowiedniej skali. Przebieg drogi musi być dokładny i zrozumiały dla odbiorcy informacji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności