Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie wymaga rozstrzygnięcia, czy przedmiotem decyzji ma być:

  • udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, którego wymagalność określa art. 7 ust. 1 pkt 2 CzystGmU, czy
  • udzielenie zezwolenia na zbieranie odpadów, którego wymagalność określa art. 41 ust. 1 OdpadyU.

Informacje zawarte w treści pytania budzą moje wątpliwości, czy przedmiotem decyzji ma być:

  • udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, którego wymagalność określa art. 7 ust. 1 pkt 2 CzystGmU, czy
  • udzielenie zezwolenia na zbieranie odpadów, którego wymagalność określa art. 41 ust. 1 OdpadyU.

Żadne z wyżej wymienionych zezwoleń nie stanowi decyzji wydawanej z urzędu. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów (art. 42 ust. 1 OdpadyU). Także zezwolenia wymagane treścią art. 7 ust. 1 pkt 2 CzystGmU wydaje się na wniosek przedsiębiorcy zamierzającego prowadzić tego rodzaju działalność.

Przedmiotem zezwolenia wydawanego w oparciu o art. 42 ust. 1 OdpadyU jest zbieranie odpadów rozumiane zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 OdpadyU jako gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b OdpadyU.

W świetle powyższego należy rozstrzygnąć czy przedmiotem decyzji ma być opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków czy gromadzenie poza miejscem wytworzenia odpadów wskazanych w treści pytania.

Wymagania dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów określa art. 42 ust. 1, 3a–3d, 4a–4c OdpadyU.

Ważne

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 CzystGmU określa rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego (art. 7 ust. 3a CzystGmU). Zawartość wniosku i wymagane załączniki określa natomiast art. 8 CzystGmU.