Gospodarowanie niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 729 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 4.4.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji przez organy administracji publicznej oraz kierowników jednostek. Dotyczy ono m.in.:

1) zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego;

2) zbędnych praw na dobrach niematerialnych;

3) zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego;

4) składników o znacznej wartości, tj. wartości przekraczającej 24 000 zł.

W odniesieniu do:

1. Sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych - jednostka m.in.:

1) wykorzystuje składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych do realizacji swoich zadań oraz gospodaruje tymi składnikami i prawami w sposób oszczędny i racjonalny;

2) utrzymuje składniki rzeczowe majątku ruchomego w stanie niepogorszonym, z wyjątkiem zużycia będącego następstwem prawidłowego używania rzeczy;

3) analizuje na bieżąco stan majątku ruchomego, z uwzględnieniem jego stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania.

2. Sprzedaży, dzierżawy oraz najmu zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnych praw na dobrach niematerialnych - jednostka m.in.:

1) sprzedaje składniki rzeczowe majątku ruchomego o wartości przekraczającej 1200 zł, w trybie przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem”, publicznego zaproszenia do rokowań albo aukcji;

2) sprzedaje prawa na dobrach niematerialnych o wartości przekraczającej 1200 zł w trybie przetargu albo aukcji.

W tym przypadku trybu aukcji nie stosuje się do sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego o znacznej wartości, tj. przekraczającej 24 000 zł. Aukcja może być przeprowadzona między jednostką i zainteresowanymi osobami w formie elektronicznej, w tym z wykorzystaniem ogólnodostępnych internetowych portali aukcyjnych.

3. Przekazywania i darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych - jednostka może nieodpłatnie przekazać składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych:

1) innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu;

2) instytucji gospodarki budżetowej za pośrednictwem organu wykonującego wobec tej instytucji funkcję organu założycielskiego.

Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu lub wspomnianego organu założycielskiego.

4. Likwidacji zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego - czynności tych dokonuje się trybie sprzedaży na surowce wtórne albo przez zniszczenie, w przypadku gdy ich sprzedaż na surowce wtórne nie doszła do skutku lub była bezzasadna. Natomiast zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), są unieszkodliwiane. Ponadto, składniki rzeczowe majątku ruchomego, które były wykorzystywane do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez podmioty upoważnione do wykonywania tych czynności, mogą być zniszczone bez próby sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny lub sprzedaży na surowce wtórne.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności