Celem Ministerstwa Środowiska w obszarze gospodarki wodnej jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli przed powodzią i suszą, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W planach jest dokończenie inwestycji przeciwpowodziowych, a przede wszystkim zmiana przepisów Prawa wodnego (ich wejście w życie prawdopodobnie będzie od początku 2017 r.).

W dniu 1.2.2016 r. MŚ przedstawiło diagnozę stanu gospodarki wodnej oraz ogłosiło bilans otwarcia ze wskazanymi głównymi zagrożeniami i niedociągnięciami w tej dziedzinie. Prezentując wyniki bilansu otwarcia w obszarze gospodarki wodnej wskazano najważniejsze zagadnienia dotyczące zarządzania i gospodarowania wodami. Główne obszary zaniedbań w tej sferze to, m.in.:

1) brak reformy gospodarki wodnej oraz nowej ustawy Prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi;

2) źle sporządzone dokumenty planistyczne w zakresie gospodarki wodnej, m.in. mapy zagrożenia powodziowego i plany gospodarowania wodami;

3) niedziałający Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK);

4) nie przedłużono mocy obowiązującej ustawy o programie budowy zbiornika Świnna Poręba na 2016 r.;

5) nie dokończono budowy stopnia wodnego Malczyce na Odrze;

6) przesunięto termin wykonania zbiornika Racibórz z 2014 r. na 2018 r. (bez niego – w przypadku powodzi – może dojść do zniszczenia inwestycji we Wrocławskim Węźle Wodnym).

Zapowiedziano aktywne działania w celu poprawienia zaniedbań.