Gospodarka odpadów a informacja publiczna

Opis sytuacji:

We wniosku zwrócono się o wskazanie m.in.:

• szacowanej liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji;

• średniego terminu wysłania wezwania do złożenia korekty deklaracji od chwili zaistnienia zmiany danych;

• liczba wezwań po których uregulowano całą zaległość we wskazanym w wezwaniu terminie.

Tutejszy Organ nie posiada danych w ww. zakresie, jak również nie prowadzi analiz w zakresie średniego terminu wysyłania wezwań do właścicieli nieruchomości.

1. Czy w związku z tym można odmówić udzielenia ww. danych, czy jednak należy dokonać szczegółowych wyliczeń i analiz, aby sformułować odpowiedzi na zadane we wniosku pytania?

2. Czy ww. informacje można potraktować jako informacje publiczne przetworzone i tym samym możliwe jest wystosowanie do wnioskodawcy wezwania do wskazania, dlaczego żądana informacja jest szczególnie istotna dla interesu publicznego?

3. Czy w ramach informacji publicznej można udostępnić wysokość wynagrodzeń pracowników na poszczególnych stanowiskach? Informacja ze wskazaniem stanowisk jednoznacznie umożliwi zidentyfikowanie jakie wynagrodzenie otrzymuje konkretna osoba zatrudniona w naszej instytucji?

4. Czy jeśli gmina przekazała na podstawie Statutu prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi do zakładu komunalnego, to czy może w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie gospodarki odpadami poinformować wnioskodawcę, że nie jest w posiadaniu wnioskowanych danych, czy jednak gmina zobowiązana jest w odpowiedzi wskazać konkretny organ, który tego rodzaju dane posiada bądź przekazać ww. wniosek wg. właściwości do zakładu?

Ze względu na ilość pytań odpowiedzi zamieszczono w uzasadnieniu.

Ad 1) i 2) Wnioskujący domaga się przekazania mu informacji przetworzonej. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania właśnie informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Tym samym nie znajduję podstaw do odmowy udostępnienia informacji publicznej w tym zakresie. Należy poprosić o uzasadnienia istnienia szczególnego znaczenia dla interesu publicznego.

Ad 3) Tak, w ramach informacji publicznej można udostępnić wysokość wynagrodzeń pracowników na poszczególnych stanowiskach, ale tylko gdy nie prowadzi to do ujawnienia wynagrodzeń konkretnych pracowników. A ponieważ, w Państwa przypadku przekazanie takich danych z rozbiciem na stanowiska nie jest możliwe, to należy o tym poinformować wnioskodawcę.

Ad 4) Gmina jest zobowiązana przekazać informacje publiczne, w których posiadaniu się znajduje. To czy dany wycinek działalności gminy został przekazany (np. statutem) do zakładu komunalnego, nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli więc mimo takiego przekazania gospodarki odpadowej gmina posiada wnioskowane informacje, to powinna ich udzielić. Dopiero w razie braku takich informacji należy poinformować wnioskodawcę, że gmina ich nie posiada oraz przekazać wniosek do zakładu komunalnego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności