Obecnie roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Tak stanowi art. 19 ust. 1 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778; dalej: SysUbSpołU). Treść całego art. 19 tego aktu prawnego ma być zmodyfikowana. Taką zmianę przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (dalej projekt), który jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie i może być dalej procedowany w dniach 22-24 listopada 2017 r.

Podstawa bez ograniczeń

Projekt zakłada likwidację limitu trzydziestokrotności, po przekroczeniu którego aktualnie nie odprowadza się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zatem po wejściu w życie tego rozwiązania każdy będzie płacił wymienione daniny do ZUS od pełnego przychodu, bez względu na jego wysokość. Stanie się tak wskutek uchylenia art. 19 ust. 3 SysUbSpołU. Bezprzedmiotowe staną się tym samym ust. 5-9 tej regulacji, ponieważ odnoszą się do zasad podstępowania w razie osiągnięcia górnej kwoty podstawy ubezpieczeń. Stąd one również utracą moc, a z pozostałych przepisów SysUbSpołU oraz z innych aktów prawnych zostaną wykreślone odniesienia i wzmianki do limitu.

Wyższe emerytury

Nieregulowanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z powodu przekroczenia limitu trzydziestokrotności jest traktowane jak okres ubezpieczenia w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach (art. 19 ust. 7 SysUbSpołU). Efektem jest spłaszczenie wysokości emerytur, ponieważ ograniczony jest ich poziom w przypadku osób lepiej zarabiających. Jego zniesienie będzie równoznaczne ze zwiększeniem świadczeń emerytalnych takich osób i większym obciążeniem dla systemu.

Przepisy przejściowe

W myśl art. 19 projektu, do składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za okresy przed dniem wejścia w życie omawianej ustawy mają być stosowane dotychczasowe przepisy. Obecne regulacje mają być także podstawą ustalania podstaw wymiaru emerytur, rent i kapitału początkowego za okresy przypadające przed 1.1.2018 r.

Wejście w życie

Projekt przewiduje, że opisane rozwiązanie ma zacząć obowiązywać od 1.1.2018 r.