Gminy protestują przeciwko zmianom planowanym w Prawie wodnym

Przygotowany przez Ministerstwo Środowiska projekt zmian w ustawie z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.; dalej: PrWod) ma dostosować przepisy tej ustawy do unijnej Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.Urz.UE.L Nr 327, str. 1, RDW).

Proponowane zmiany w gospodarce wodnej

Projekt nowelizacji PrWod przewiduje:

1) przeniesienie dotychczasowych kompetencji starostów w zakresie nadzoru nad spółkami wodnymi do gmin i przekazanie ich wójtom/burmistrzom jako zadanie własne,

2) zwiększenie zakresu zadań gmin o nadzór nad utrzymaniem melioracji wodnych szczegółowych oraz budowę i utrzymanie urządzeń odwadniających tereny zurbanizowane.

Gminy mają wykonywać te zadania jako zadania własne, a pieniądze na te cele będą pochodziły z obowiązkowych opłat ponoszonych przez właścicieli gruntów, którzy odnoszą korzyści z funkcjonowania urządzeń melioracyjnych.

Na gminy mają być także scedowane sprawy związane z wykonywaniem i utrzymywaniem rowów odwadniających tereny zurbanizowane. Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną mają być organami planowania przestrzennego, co zdaniem gmin jest sprzeczne zarówno z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak też z przepisami Konstytucji.

Czy znajdą się pieniądze na realizację zmian?

W ocenie uczestników XVI Kongresu Gmin Wiejskich, który odbył się w dniach 6–10.10.2015 r. Ministerstwo Środowiska nie oszacowało kosztów wejścia w życie omawianych zmian. Sam koszt naprawy urządzeń melioracyjnych ma wynieść 64 mld zł.

Przekazanie do prowadzenia gminom bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej będzie się wiązało z dużymi kosztami zakupu oprogramowania i zatrudnienia wykwalifikowanej kadry do jej obsługi. Skutki finansowe będą się także wiązały z wypłacaniem odszkodowań dla właścicieli nieruchomości, którym gminy będą musiały wypłacić odszkodowania z tytułu wygaśnięcia wydanych już decyzji o warunkach zabudowy dla terenów objętych ryzykiem powodziowym oraz zmiany planów miejscowych.

Czego domagają się gminy?

Gminy nie chcą przekazywania wójtom nadzoru nad spółkami wodnymi, ani przekazania im zadań z zakresu utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jako zadanie własne, jak również zadań z zakresu wykonywania i utrzymywania rowów odwadniających tereny zurbanizowane. Nie chcą również ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu dostosowania planów miejscowych do map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz domagają się przeniesienia kosztów dostosowania planów miejscowych do map powodziowych na organy, które te decyzje wydały.

W ocenie uczestników Kongresu niezbędne jest również skoordynowanie cyklu aktualizacji map powodziowych z procedurą planowania przestrzennego oraz ujednolicenie skali map i dokumentów planistycznych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności