Gminy powinny zwracać uwagę na poprawne obliczanie terminów przedawnienia czynszów najmu i dzierżawy

Dla przypomnienia, obie te umowy mają normatywne źródła w KC. Warto także wspomnieć o art. 13 ust. 1 GospNierU, z którego wynika, że z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Podkreślenia wymaga, że jednostka samorządu terytorialnego, która prawidłowo „obsługuje” umowy cywilnoprawne powinna dążyć do zapewnienia ich „realizacji”, w tym w zakresie terminowego uiszczania czynów najmu, czy dzierżawy, przez przedsiębiorców. Po części ma to uzasadnienie w art. 42 ust. 5 FinPubU, który przewiduje, że jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania.

Co istotne, we wspomnianym na wstępie wystąpieniu pokontrolnym RIO uznała, że gmina nie realizowała ww. założeń. Natomiast przyczyną tego stanu rzeczy była błędna interpretacja przepisów KC w zakresie terminu przedawnienia. Kluczowe znaczenie ma tu art. 118 KC, gdzie postanowiono, że:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Gmina założyła bowiem, że do ww. czynszów najmu i dzierżawy ma zastosowanie 6-letni termin przedawnienia, co było błędem. Wskazane roszczenia mają bowiem charakter okresowy, a dodatkowo są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, stąd w tych przypadkach powinien mieć zastosowanie 3-letni termin przedawnienia. Regionalna izba obrachunkowa stwierdziła, że w konsekwencji przyjęcia błędnego terminu określenia terminu przedawnienia ww. należności gminy, doszło finalnie do ich przedawnienia.

Jednocześnie RIO wskazała, że za taki stan rzeczy jest odpowiedzialny wójt gminy, jaki kierownik jednostki sektora finansów publicznych na podstawie art. 53 ust. 1 FinPubU. Warto wspomnieć, że zgodnie z tym przepisem kierownik jednostki sektora finansów publicznych, jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki, z zastrzeżeniem ust. 5.

Podsumowując, zestawienie przywołanych argumentów jest istotną wskazówką dla jednostek samorządu terytorialnego, aby działania „windykacyjne” były podejmowane z uwzględnieniem właściwej interpretacji przepisów, w tym w zakresie przedawnienia czynszów z umów najmu i dzierżawy. Naruszenie tych zasad może skutkować w szczególności wykazaniem nieprawidłowości w trakcie kontroli przez regionalną izbę obrachunkową.

Źródło: http://bip.bydgoszcz.rio.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności