Analizując wskazany aspekt warto przypomnieć, że przepisy dotyczące audytu wewnętrznego zostały zawarte w regulacjach prawnych FinPubU. Na uwagę w tym zakresie zasługują przepisy art. 272 i n. tego aktu prawnego. I tak, z art. 272 FinPubU wynika, że audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena, o której mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej lub jednostce.

Z kolejnych jednostek redakcyjnych ww. ustawy wynika także, że audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł. Zgodnie zaś z art. 276 FinPubU – w jednostce samorządu terytorialnego zadania przypisane kierownikowi jednostki związane z audytem wewnętrznym wykonują odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent miasta, przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Z punktu widzenia wskazanego na wstępie wystąpienia pokontrolnego regionalnej izby obrachunkowej kluczowe znaczenie posiada art. 283 FinPubU. Tamże bowiem postanowiono, że

1. Audyt wewnętrzny, z zastrzeżeniem ust. 2, przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego, zwanego dalej „planem audytu”.

2. W uzasadnionych przypadkach audyt wewnętrzny przeprowadza się poza planem audytu.

3. Do końca roku kierownik komórki audytu wewnętrznego w porozumieniu z kierownikiem jednostki przygotowuje na podstawie analizy ryzyka plan audytu na następny rok.

4. Kierownik komórki audytu wewnętrznego, przeprowadzając analizę ryzyka, bierze pod uwagę w szczególności zadania wynikające z planu działalności, a także wytyczne ministra kierującego działem, komitetu audytu oraz szczegółowe wytyczne Ministra Finansów, o których mowa w art. 69 ust. 4.

5. Do końca stycznia każdego roku kierownik komórki audytu wewnętrznego sporządza sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

Na kanwie ww. regulacji prawnych regionalna izba obrachunkowa wykazała nieprawidłowość polegającą na sporządzeniu planu audytu na 2021 r. w dniu 5.1.2021 r. W konsekwencji, zdaniem organu kontroli, naruszono dyspozycję art. 283 ust. 3 FinPubU. Jednocześnie regionalna izba obrachunkowa wskazała, że osobą odpowiedzialną za powstanie nieprawidłowości jest – wójt gminy. W zaleceniu pokontrolnym wskazano zaś, że gmina powinna przestrzegać ww. przepisu poprzez przygotowywanie do końca roku przez kierownik komórki audytu wewnętrznego w porozumieniu z kierownikiem jednostki, plany audytu na następny rok.

Podsumowując, ustalenia kontrolne regionalnej izby obrachunkowej są prawnie uzasadnione. Gmina powinna przestrzegać ustawowych obowiązków dotyczących audytu, także w aspekcie terminowego przygotowania planu audytu na następny rok. Ustalenie to ma szczególne znaczenie dla jednostek samorządu terytorialnego, bowiem pozostało już niewiele czasu na dopełnienie ww. formalności. 

http://bip.krakow.rio.gov.pl/