Dla przypomnienia warto wskazać, że podstawa normatywna tego typu uchwał wynika ze stosownych regulacji prawnych SamGminU. Na uwagę zasługuje w tym względzie art. 5a SamGminU, z którego m.in. wynika, że w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy, z zastrzeżeniem ust. 7. Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.

W każdym bądź razie, regionalna izba obrachunkowa weryfikowała zmianę uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego i zakwestionowała zapis wskazujący, że: Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Z pozoru mogłoby się wydawać, że to zapis legalny. W praktyce jednak tak nie jest, gdy porównamy go z ustawowym zapisem zawartym w art. 14 ust. 1 AktyNormU, gdzie postanowiono, że:

Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

Zatem, z ww. regulacji prawnej AktyNormU należy wnioskować, że akt prawny, w tym akt prawa miejscowego, może wejść w życie dopiero po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w danym wojewódzkim dzienniku urzędowym, a nie w terminie 14 od dnia jej ogłoszenia. Przyjęcie wersji określonej w uchwale rady gminu oznaczałoby, że zmiana uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego weszła by w życie wcześniej, niż na to pozwala ustawodawca. Właśnie te aspekty zostały poruszone we wskazanej uchwale RIO. Jak bowiem podkreślono w tym rozstrzygnięciu:  Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Stosownie do art. 4 ust. 1 tej ustawy akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

Końcowo warto dodać, że regionalna izba obrachunkowa nie dokonała stwierdzenia nieważności całej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego, a jedynie jednego z przepisów, dotyczącego wspomnianego wadliwego wejścia w życie.

Podsumowując, z powyższego należy wnioskować, że jednostki samorządu terytorialnego powinny staranniej formułować zapisy uchwał, w tym w zakresie wejścia w życie danego aktu prawnego, bowiem w przeciwnym razie, z dużym prawdopodobieństwem skończy się to reakcją ze strony regionalnej izby obrachunkowej.

Źródło: https://warszawa.rio.gov.pl