Gminy powinny ostrożnie określać termin wejścia w życie uchwał

Dla przypomnienia warto wskazać, że podstawa normatywna tego typu uchwał wynika ze stosownych regulacji prawnych SamGminU. Na uwagę zasługuje w tym względzie art. 5a SamGminU, z którego m.in. wynika, że w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy, z zastrzeżeniem ust. 7. Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.

W każdym bądź razie, regionalna izba obrachunkowa weryfikowała zmianę uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego i zakwestionowała zapis wskazujący, że: Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Z pozoru mogłoby się wydawać, że to zapis legalny. W praktyce jednak tak nie jest, gdy porównamy go z ustawowym zapisem zawartym w art. 14 ust. 1 AktyNormU, gdzie postanowiono, że:

Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

Zatem, z ww. regulacji prawnej AktyNormU należy wnioskować, że akt prawny, w tym akt prawa miejscowego, może wejść w życie dopiero po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w danym wojewódzkim dzienniku urzędowym, a nie w terminie 14 od dnia jej ogłoszenia. Przyjęcie wersji określonej w uchwale rady gminu oznaczałoby, że zmiana uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego weszła by w życie wcześniej, niż na to pozwala ustawodawca. Właśnie te aspekty zostały poruszone we wskazanej uchwale RIO. Jak bowiem podkreślono w tym rozstrzygnięciu:  Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Stosownie do art. 4 ust. 1 tej ustawy akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

Końcowo warto dodać, że regionalna izba obrachunkowa nie dokonała stwierdzenia nieważności całej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego, a jedynie jednego z przepisów, dotyczącego wspomnianego wadliwego wejścia w życie.

Podsumowując, z powyższego należy wnioskować, że jednostki samorządu terytorialnego powinny staranniej formułować zapisy uchwał, w tym w zakresie wejścia w życie danego aktu prawnego, bowiem w przeciwnym razie, z dużym prawdopodobieństwem skończy się to reakcją ze strony regionalnej izby obrachunkowej.

Źródło: https://warszawa.rio.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności