W Dz.U. z 30.11.2020 r. pod poz. 2124 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w czerwcu 2020 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

Zgodnie z art. 2 ustawy z 11.8.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 764), Prezes Rady Ministrów na podstawie danych przekazywanych przez właściwych wojewodów, uwzględniając rodzaj żywiołu oraz skutki przez niego wyrządzone, na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, określa, w drodze rozporządzenia, gminy lub miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi.

Na tej podstawie Prezes Rady Ministrów określił w rozporządzeniu wykaz gmin poszkodowanych w wyniku działania intensywnych opadów atmosferycznych, powodzi lub osunięcia ziemi, które miały miejsce w czerwcu 2020 r. (załącznik do rozporządzenia). W wykazie wymieniono:

  • 22 gminy z województwa dolnośląskiego;
  • 13 gmin z województwa małopolskiego;
  • 41 gmin z województwa podkarpackiego.

Ważne

Rozporządzenie stosuje się przez okres 24 miesięcy licząc od 1.12.2020 r.