W ciągu kilku dni zacznie obowiązywać nowa specustawa, czyli ustawa z 2.9.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Wskazana ustawa wprowadza nowe innowacyjne rozwiązania w związku z kryzysem energetycznym. Chodzi o trzy świadczenia, które będą wypłacane przez gminy:

1) rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2,

2) dodatki dla gospodarstw domowych;

3) dodatki dla podmiotów wrażliwych.

Jak wynika z art. 28 ustawy, ww. świadczenia będą finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ZmKoronawirusU20(1).

Ważne przepisy ujęto w art. 29 ustawy. Wskazano tamże, że wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych jest zadaniem zleconym gminie.

Ponadto, postanowiono, że wojewodowie przekazują gminom środki w ramach limitu określonego na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych w planie finansowym Funduszu na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych z Funduszu.

Dla gminy kluczowe są zapisy ujęte w ust. 3 gdzie postanowiono, że gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie środków w terminie:

1) w przypadku środków na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2:

a) 15 dni od dnia wejścia w życie ustawy dla czwartego kwartału 2022 r.,

b) do 15. dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał dla pozostałych kwartałów

– przy czym w terminie 50 dni od dnia złożenia tego wniosku gmina może złożyć jego korektę;

2) w przypadku środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych – do 30.11.2022 r., przy czym do 15.12.2022 r. gmina może złożyć jego korektę.

Znaczenie ma także ust. 4, gdzie podano, że środki na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych są przekazywane w kwartalnych ratach. Nadpłata środków może być zaliczana na poczet kwoty należnej w miesiącu następnym, z wyjątkiem nadpłaty za grudzień 2022 r., która podlega przekazaniu na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego w terminie do 20.1.2023 r.

Z kolei, w ust. 5 zawarto postanowienie w myśl którego, gmina przeznacza całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

Podsumowując, niewątpliwie nowa specustawa była oczekiwana, głównie przez mieszkańców gmin. Pozwoli bowiem choć w pewnym stopniu zrekompensować wzrastające koszty ogrzewania. Z drugiej strony, to kolejne nowe wyzwania dla gmin, które będą dystrybutorem różnych nowych środków, nie tylko dla mieszkańców ale także dla przedsiębiorstw energetycznych.

Źródło: Sejm