W kontekście sygnalizowanej problematyki na uwagę zasługują przede wszystkim regulacje prawne art. 106a PrOśw. Przepis ten wejdzie w życie 1.9.2022 r.

Zgodnie z art. 106a PrOśw szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne.

Z powyższej regulacji wynika więc, że szkoła ma obowiązek zorganizować wspomniane wyżywienie, przy czym nie zmieniły się zasady odpłatności, bowiem w tym zakresie przepisy art. 106 PrOśw nie uległy zmianie. Wobec powyższego przy ustalaniu odpłatności za posiłki, o których mowa w art. 106a PrOśw, należy stosować m.in. przepis art. 106 ust. 4 PrOśw, z którego wynika, że do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Z pozostałych przepisów art. 106 PrOśw wynika zaś, że w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

Jednocześnie na kanwie przepisu art. 106 ust. 4 PrOśw warto odnotować stanowisko zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 18.6.2021 r., w którym m.in. podano: Zgodnie z postanowieniami art. 106 ust. 4 w zw. z art. 4 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Oznacza to, że cena za obiad może obejmować jedynie koszty artykułów żywnościowych (tzw. „wsadu do kotła”). Natomiast pozostałe koszty związane ze świadczeniem usługi cateringu (np. koszt przygotowania i dostawy posiłków do szkoły/oddziałów przedszkolnych, zapewnienie jednorazowych naczyń, odbiór pozostałości po niezjedzonych obiadach) powinny być sfinansowane ze środków budżetu Gminy.

Zatem, z powyższego należy wnioskować, że w odniesieniu do posiłków zapewnianych uczniom na podstawie art. 106a PrOśw, rodzic/opiekun prawny ucznia powinien dokonywać odpłatności za posiłek do wysokości tzw. „wsadu do kotła”. W sytuacji zaś zapewniania uczniom posiłku w formie cateringu, organ prowadzący ma obowiązek pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem i dowozem posiłków do zorganizowanej stołówki. Oznacza to tym samym, że rodzic/opiekun prawny ucznia powinien dokonywać odpłatności za posiłek do wysokości tzw. „wsadu do kotła”.

Podsumowując, od nowego roku szkolnego gminy będą prawnie zobligowane do zapewnienia gorącego posiłku dla ucznia w szkole podstawowej, a przy tym nie będą mogły zawyżać opłat przy cateringu.

Źródło: RIO w Szczecinie