Rozporządzenie to stanowi wykonanie delegacji ustawowej z art. 16a ust. 9 WspTelekomU, z którego wynika, że minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania wsparcia ze środków Funduszu, mając na uwadze przeznaczenie środków Funduszu i racjonalne gospodarowanie tymi środkami. Wspomniane akty prawne dotyczą zasadniczo:

  1. form i zasad wspierania inwestycji telekomunikacyjnych, w tym związanych z sieciami szerokopasmowymi;
  2. zasad działalności w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej.

Wskazana regulacja art. 16a WspTelekomU przewidziała utworzeniu tzw. Funduszu Szerokopasmowego, który jest państwowym funduszem celowym, a którego dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji. Wsparcia ze środków Funduszu udziela się na podstawie umowy zawartej pomiędzy dysponentem Funduszu a beneficjentem.

Co istotne, takim beneficjentem środków z ww. Funduszu może być m.in. gmina.

Wskazane rozporządzenie, z kolei reguluje w szczególności tryb ubiegania się o ww. środki, w tym przez gminy. Natomiast w § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia postanowiono, że:

W przypadku gdy beneficjentem wsparcia, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest przedsiębiorca telekomunikacyjny albo gmina, a z charakteru działania, na które zostało udzielone wsparcie, wynika, że gmina będzie prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o efekty tego działania lub powierzy prowadzenie tej działalności innemu podmiotowi, albo w przypadku gdy beneficjentem wsparcia jest podmiot leczniczy prowadzący działalność gospodarczą, wsparcie to stanowi:

1) pomoc inwestycyjną na rozwój sieci szerokopasmowych i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I i art. 52 rozporządzenia nr 651/2014 lub

2) pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejski j do pomocy de minimis (…).

Podsumowując wskazać należy, że wydanie wskazanego rozporządzenia umożliwi w praktyce ubieganie się przez różne podmioty, w tym przez gminy, o środki z Funduszu Szerokopasmowego na rozwój regionów, w których nie ma dostępu do sieci internetowej nowej generacji, a nie ma szans na jej powstanie na zasadach komercyjnych w ciągu 3 lat licząc od ogłoszenia konsultacji społecznych w tych sprawach.

Zatem finalnie podany akt prawny należy ocenić pozytywnie, tym bardziej, że w założeniu ma wspomóc gminy, a jednocześnie zapewnić bezzwrotne środki finansowe na rozwój lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Omawiane rozporządzenie wejdzie w życie 19.5.2021 r.