Gminy jako organizatorzy wypoczynku dla dzieci ukraińskich – w Sejmie trwają prace nad nowelizacją przepisów

W Sejmie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe. Projekt zwiera różne rozwiązanie prawne.

Do ciekawszych należy zaliczyć te ujęte w ramach nowo projektowanego art. 52 PomocUkrainaU. We wspomnianym artykule przewiduje się m.in. zapisy o treści:

1. W celu zapewnienia wypoczynku uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2021/2022 mogą być organizowane kolonie i półkolonie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „wypoczynkiem”.

2. Organizatorem wypoczynku jest dyrektor szkoły lub placówki, z wyłączeniem przedszkoli.

3. Organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku w terminie nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

4. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 tej ustawy.

Dalej w projektowanym ust. 6 i 7 podano, że:

6.W roku 2022 w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, z budżetu państwa udzielana jest właściwym jednostkom samorządu terytorialnego dotacja celowa. Kwota dotacji stanowi 100% kosztów realizacji zadania.

7. Do wydatków bieżących, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oznaczonych symbolem „Wbt -1”, nie wlicza się dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na podstawie ust. 6.

Jak więc wynika z powyższych zapisów, możliwe będzie zorganizowanie dla dzieci pochodzenia ukraińskiego form wypoczynku w postaci kolonii i półkolonii. Co istotne z punktu widzenia samorządów, zadanie to ma być w założeniu finansowane w całości z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Podsumowując, projekt nowelizacji specustawy ukraińskiej należy ocenić pozytywnie. Należy jednak zauważyć, że jest to tylko wstępny etap procedury legislacyjnej, i nie wiadomo, kiedy wejdą w życie wskazane rozwiązania legislacyjne. W każdym razie z perspektywy jednostek samorządów jest to zadanie fakultatywne. W konsekwencji mogą się w to angażować, aczkolwiek nie mają takiej powinności.

Źródło: Sejm
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności