Gminy chcą pilnej zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Uczestnicy XVI Kongresu Gmin Wiejskich, który odbył się w dniach 6–10.10.2015 r., podkreślali, że konieczne jest wprowadzenie obowiązku zgodności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z ustaleniami studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy.

Gminy domagają się także uchylenia art. 36 i 37 przepisów ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199; ze zm.; dalej: PlanZagospU), które przewidują zasady wypłaty odszkodowania właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego, albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone lub wykupienia tej nieruchomości albo jej części. W ocenie uczestników Kongresu wystarczający dla realizacji roszczeń odszkodowawczych w takiej sytuacji jest art. 417 KC. Przepis ten przewiduje możliwość dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa lub jednostki samorządowej za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.

Jednocześnie gminy chcą wyłączenia ich z odpowiedzialności odszkodowawczej w sytuacji, gdy uchwalane zmiany planu miejscowego są efektem decyzji lub aktów innych organów.

Uczestnicy Kongresu domagają się także wprowadzenie zasady, w myśl której gmina nie będzie miała obowiązku wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod drogi w sytuacji, gdy plan zagospodarowania wykonany został na wniosek właściciela gruntu.

Gminy apelują także o wprowadzenie w PlanZagospU przepisów umożliwiających radom gmin sprawdzenie stanu pokrycia planami miejscowymi obszarów gmin w celu wyeliminowania zbędnych dla rozwoju planów miejscowych.

W ocenie uczestników Kongresu niezbędne jest również wprowadzenie możliwości sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego na wniosek inwestora i na jego koszt.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności