Wojewódzki sąd administracyjny stwierdził nieważność zarządzenia burmistrza, zakazującego zasiedlenia nieruchomości zakupionej dla rodzin romskich przez gminę ze środków pochodzących z „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Sąd orzekł o nieważności uchwały Rady Miejskiej, zatwierdzającej powyższe zarządzenie.

Zarządzenie porządkowe zostało wydane przez burmistrza w celu „zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego”. W uzasadnieniu zarządzenia wskazano, że sprzeciw lokalnej społeczności wobec nowej sytuacji społecznej stwarza realne ryzyko wystąpienia niepokojów społecznych i skrajnych sytuacji przejawiających się agresją zarówno werbalną jak i fizyczną wobec rodzin romskich, które miały zamieszkać w nieruchomości.

Uchwałę oraz zarządzenie dotyczące zakazu zasiedlenia nieruchomości, zaskarżył do WSA wojewoda. Do wszczętych w tej sprawie postępowań przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich, który zaznaczył, że pozbawienie Romów możliwości zamieszkania w przeznaczonej dla nich nieruchomości, należy uznać za dyskryminację ze względu na pochodzenie etniczne. W opinii RPO, władze samorządowe dopuściły się naruszenia prawa do ochrony życia prywatnego.

Zarządzenia nie uchylono w trybie nadzorczym, zamiast tego zdecydowano o wniesieniu skargi do WSA z wnioskiem o stwierdzenie jego nieważności.

Ważne
Zarówno w przypadku zarządzenia porządkowego, jak i późniejszej uchwały, WSA stwierdził ich nieważność w całości. Władze będą miały 30 dni od momentu otrzymania wyroku z pisemnym uzasadnieniem na ewentualne wniesienie skargi kasacyjnej do NSA.