Na stronie RCL ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów z 26.9.2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025.

W latach 2023–2025 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do zawodowego i materiałów ćwiczeniowych zostanie udzielona uczniom uczęszczającym do szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego.

Z punktu widzenia aspektu finansowego warto odnotować m.in. § 8 projektu, z którego wynika, że:

1. Środki finansowe na udzielenie pomocy, o której mowa w § 4, dla uczniów szkoły prowadzonej przez gminę, odpowiednio wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje na rachunek bankowy tej szkoły.

2. Środki finansowe na udzielenie pomocy, o której mowa w § 4, dla uczniów szkoły, o której mowa w § 6 ust. 4, minister prowadzący szkołę przekazuje na rachunek bankowy tej szkoły.

Warto także wspomnieć o źródłach finansowania ww. programu. W uzasadnieniu projektu postanowiono, że dotację na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów objętych programem, z wyłączeniem uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz ministrów właściwych do spraw zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o których mowa w art. 8 ust. 14a PrOśw, otrzymuje gmina właściwa ze względu na siedzibę szkoły.

Podsumowując, regulacje przewidziane we wskazanym projekcie zawierają korzystne rozwiązania legislacyjne z perspektywy nie tylko samych beneficjentów pomocy (dzieci szkół), ale także z perspektywy gmin, które na realizację rządowego programy dostaną specjalne wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej.

Źródło: RCL