Wystąpienie RIO w Katowicach z 14.2.2022 r. (Nr WK-610/21/4/21/22) było skierowane do jednej z gmin województwa śląskiego. Wykazano w nim różne nieprawidłowości, w tym dotyczące nieprawidłowo zapewnionej obsługi bankowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W tym zakresie powołano się na art. 264 FinPubU. Dla przypomnienia, z podanego artykułu wynika, że:

1. Bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

2. Zasady wykonywania obsługi bankowej określa umowa zawarta między zarządem jednostki samorządu terytorialnego a bankiem.

3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

4. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego może, w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej, zaciągać kredyty w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

5. W celu zabezpieczenia kredytu lub pożyczki nie można udzielać pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jednostki samorządu terytorialnego.

Organ kontroli wskazał, że w omawianej sprawie zaniechano ustalenia zasad obsługi bankowej dla budżetu, bowiem pominięto różne jednostki organizacyjne gminy.

Według ustaleń regionalnej izby obrachunkowej, obsługę bankową budżetu miasta i urzędu miasta sprawował jeden bank, w oparciu o umowę na czas nieokreślony. Jednocześnie jednak podano, że pozostałe jednostki budżetowe gminy miały „własne”, odrębne umowy z innymi bankami.

W ocenie organu kontroli opisany wyżej stan rzeczy i różnorodność umów na obsługę jednostek organizacyjnych gminy naruszał regulacje prawne art. 264 ust. 1 i 2 FinPubU.

W dalszej analizie, organ kontroli dodatkowo podał, że zawarcie umowy ustalającej zasady wykonywania bankowej obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 264 ust. 2 FinPubU należało do burmistrza miasta. Nadto podkreślono, że na podstawie art. 53 ust. 1 ww. FinPubU za całość gospodarki finansowej jednostki odpowiada jej kierownik. Warto wspomnieć, że z racji pełnionej funkcji kierownik jednostki powinien znać zasady gospodarki finansowej oraz konsekwencje ich naruszenia, a w razie wątpliwości interpretacyjnych powinien dokładnie przeanalizować sytuację i przepisy przed podjęciem decyzji. Na kierowniku jednostki ciąży bowiem obowiązek zapewnienia w kierowanej przez siebie placówce takiej organizacji pracy, która pozwala na prawidłowe wykonywanie obowiązków określonych przepisami prawa.

We wniosku pokontrolnym nakazano zaś zapewnić realizację bankowej obsługi budżetu miasta zgodnie z zasadami określonymi w ww. art. 264 ust. 1 i ust. 2 FinPubU.

Podsumowując, wskazane naruszenia w zakresie braku zapewnienia właściwej obsługi bankowej budżetu gminy, słusznie zostały wykazane przez regionalną izbę obrachunkową. Wójt gminy, jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych, winien zapewnić realizację przepisów art. 264 FinPubU, a w konsekwencji umowa z bankiem winna obejmować także jednostki organizacyjne gminy.

Źródło: http://www.katowice.rio.gov.pl