Organ nadzoru stwierdził m.in., że rada gminy naruszyła przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. d PodLokU. Wada dotyczyła zaś zaniechania w określaniu stawek podatku od nieruchomości w zakresie gruntów.

Regionalna izba obrachunkowa na kanwie ww. regulacji prawnych stwierdziła, że rada gminy ustalając roczne stawki podatku od nieruchomości pominęła wśród kategorii opodatkowania wymienionych w uchwale grunty, o których mowa w ww. art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. d PodLokU. Zaakcentowano, że wskazana ustawa w odniesieniu do gruntów ustala bowiem cztery kategorie opodatkowania, w tym kategorię określoną ww. przepisem, t.j. grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji.

Z dalszej argumentacji organu nadzoru wynikało nadto, że rada gminy podejmując uchwałę na podstawie delegacji ustawowej z art. 5 ust. 1 PodLokU, winna ustalić stawki podatku od nieruchomości według wszystkich określonych w tej ustawie kategorii opodatkowania. Nieustalenie stawki podatku dla nieruchomości, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 lit. d PodLokU, stanowiło o niekompletności uregulowań w przedmiocie stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać na terenie gminy od 1.1.2022 r. Kolegium Izby stwierdziło, że w ten sposób rada gminy nieprawidłowo zrealizowała swe kompetencje do ustalenia stawek podatku od nieruchomości przysługujące jej na mocy art. 5 ust. 1 PodLokU. Jednocześnie podkreślono, że rada gminy ma możliwość podjęcia stosownej uchwały zmieniającej do końca bieżącego roku, stąd nie podejmowano rozstrzygnięcia w sprawie nieważności uchwały podatkowej.

Podsumowując wskazać należy, że rozstrzygnięcie nadzorcze kolegium regionalnej izby obrachunkowej było prawnie uzasadnione. Rada gminy musi ustalić stawki podatku od nieruchomości w sposób kompletny. Nie można pomijać stawek dla określonego rodzaju gruntu. Rada gminy może naprawić swój błąd, dokonując zmiany uchwały podatkowej do końca bieżącego roku podatkowego.

Źródło: http://bip.gdansk.rio.gov.pl/