Gmina powinna dochodzić odsetek od zwróconej po terminie dotacji

Dla przypomnienia, wskazana dotacja została udzielona zapewne w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 PożPubWolontU. Tamże m.in. postanowiono, że organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3. Warto wspomnieć, że katalog zadań zlecanych przez gminy jest bardzo szeroki, co wynika z art. 4 PożPubWolontU, gdzie m.in. postanowiono, że sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1 PożPubWolontU, obejmuje m.in. zadania w zakresie:

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej; 
  • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • działalności charytatywnej;
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Rzecz jasna, zlecenie realizacji zadania przez gminę dla organizacji pożytku publicznego wiąże się z ryzykiem, że organizacja ta np. nie dokona zwrotu dotacji, albo dokona tego po terminie wynikającym z umowy. W takich okolicznościach gmina powinna podjąć stosowne kroki prawne, m.in. w celu ustalenia i dochodzenia odsetek. We wspomnianym wystąpieniu pokontrolnym regionalna izba obrachunkowa wskazała, że osobą odpowiedzialną za zaniechania w podanym zakresie przedmiotowym jest wójt gminy, na podstawie art. 53 ust. 1 w zw. z art. 42 ust. 5  FinPubU. Z regulacji tych wynika, że kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki, z zastrzeżeniem ust. 5. Nadto, jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania.

Zatem, z powyższego wynika w sposób jednoznaczny, że na wójcie gminie jako kierowniku jednostki sektora finansów publicznych spoczywa prawny obowiązek dochodzenia nie tylko zwrotu dotacji, ale i odsetek od dotacji zwróconej po terminie przez beneficjenta.

Podsumowując, w kontekście podanych okoliczności zarzuty regionalnej izby obrachunkowej są jak najbardziej uzasadnione. Wójt gminy powinien bezwzględnie egzekwować od beneficjentów dotacji zwrot świadczeń, w tym odsetkowych. Zaniechania w tym zakresie mogą bowiem finalnie nawet spowodować odpowiedzialności w trybie dyscypliny finansów publicznych.

Źródło: http://bip.bydgoszcz.rio.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności