Gmina ociąga się z lokalem socjalnym? Zapłaci odszkodowanie właścicielowi

Tak. A jeżeli przyczynia się do tego gmina, to ona może być zobowiązana do zapłaty - wynika to z orzeczenia Sądu Rejonowego w Olsztynie (wyr. z 2.6.2016 r., I C 1781/15).

Stan faktyczny

Mężczyzna (mający własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego) wniósł pozew wobec gminy o odszkodowanie za bezprawne zajmowanie lokalu.

Sprawa zaczęła się w momencie, gdy powód zaczął mieć problemy z lokatorem, chciał się pozbyć uciążliwego najemcy, który nie płacił czynszu. Wniósł sprawę do sądu i uzyskał nakaz eksmisji - w I instancji sąd orzekł eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego. To miało miejsce w 2011 roku.

Najemca odwołał się od tego wyroku i w II instancji sąd przyznał mężczyźnie uprawnienie do lokalu socjalnego. Eksmisja została wstrzymana do chwili zawarcia przez gminę z mężczyzną umowy najmu lokalu socjalnego. Gmina jednak się ociągała ze spełnieniem tego obowiązku.

w tej sytuacji powód wezwał gminę do comiesięcznego uiszczania na jego rzecz kwoty 840 zł w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, poczynając od maja 2013 r. Gmina poinformowała go o przyjęciu wniosku do realizacji, jednak dalej ociągała się ze spełnieniem tego żądania.

Orzeczenie sądu I instancji

Wobec tego powód wniósł pozew do Sądu Rejonowego w Olsztynie, domagając się od gminy wypłaty odszkodowania na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 150 ze zm. dalej: OchrPrawLokU) w zw. z art. 417 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.; dalej: KC).

Ważne
Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do uiszczania co miesiąc odszkodowania (art. 18 ust. 1 OchrPrawLokU), jeżeli jednak gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie do niego uprawnionej z mocy wyroku sądu, to właściciel wnosi roszczenie wobec niej (art. 18 ust. 5 OchrPrawLokU).

Powód domagał się odszkodowania za okres od uprawomocnienia się wyroku przyznającego najemcy prawo do lokalu socjalnego (orzeczenie to zapadło 21.7.2011 r.). Sąd w Olsztynie stanął jednak na stanowisku, że odszkodowanie powinno być naliczane później: "(...) W ocenie sądu rozpoznającego sprawę niniejszą ewentualne odszkodowanie właściciel lokalu naliczać może nie od uprawomocnienia się wyroku orzekającego eksmisję lecz dopiero od chwili wezwania gminy do zaoferowania lokalu socjalnego osobom zajmującym dany lokal".

Sąd powołał się przy tym na art. 455 KC, z którego wynika, że gdy termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

Ponieważ w wyroku przyznającym prawo do lokalu socjalnego nie określa się terminu, od jakiego gmina powinna taki lokal zapewnić, to jak stwierdził sąd, odszkodowanie powinno być naliczane od momentu wezwania gminy do spełnienia świadczenia (czyli od 15.4.2013 r.).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności